Проект „Патронажна грижа в община Велинград”

0
271
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        logo
 

        Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура БФП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, код № BG05M9OP001-2.101, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

 

Цел на проект „Патронажна грижа в община Велинград”

Да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот посредством прилагане на мерки за подкрепа и защита от заразяване с COVID-19 на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

           Целта на дейността е да се осигури достъп до услуги и жизнено важни продукти на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период и да се създадат условия за превенция разпространението на COVID-19 чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Срок на изпълнение на проекта – 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г..

Работно време на персонала: от 08.30 ч. до 17.00 ч. през работните дни.

Назначени са лица, притежаващи умения и компетентности за работата, които са осигурени с необходимите предпазни средства.

Телефони за заявки: 0887 10 20 56 и 0885 89 81 83

Дейности по проекта:

Дейност 1: Наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;

            Персоналът е нает чрез публични процедури. Работят двама диспечери за приемане на заявки, трима водачи на моторни превозни средства и дванадесет доставчици, от които един на непълно четири часово работно време.

 

Дейност 2: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);

            Към настоящия момент, услугата се ползва от 316 потребители при планирани по проект сто тридесет и трима.

Дейност 3: Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

Направена е организация и транспорта се използва за селата на територията на община Велинград, както и за по-отдалечените адреси в гр. Велинград.

 

Дейност 4: Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

            Лични предпазни средства за закупени и предоставени на назначените лица.

Целеви групи:

  1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  2. Хора с увреждания и техните семейства;
  3. Служители на доставчици на социални услуги;
  4. Възрастни в риск:

4.1. лица или семейства, поставени под карантина във връзка с COVID-19;

4.2. лица, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

4.3. самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ:  217 455,00 лева

Финансиране от Европейски социален фонд                184 836,75 лева

Национално съфинансиране                                              32 618,25 лева

 

Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01

Вашият коментар