ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград е включена в списъка на училищата по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

0
551
     ПГИТ „Алеко Константинов” – Велинград е включена в списъка на училищата по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент и Изпълнителната агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ – управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
     Учениците от 8в клас, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, и 9в клас, специалност „Кетъринг“, ще могат да се включат в „пробно стажуване” в 8, 9 и 10 клас в най- добрите хотели и ресторанти на град Велинград. В 10 клас учениците от специалностите, включени в дуална система на обучение, ще имат възможност да участват в обучения по чужд език и професионална подготовка и така да подобрят своите умения за работа в партниращите организации.
     Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.
    Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.
    Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.
Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
    Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.
     ПГИТ „Алеко Константинов” като част от финансирането по проекта е заявила оборудване за кабинет по практика, снабдени с комбинирана тангенторна вана и електрическа кушетка за практическо обучение на специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. Заявени са и конвектомат, топла и студена витрина, които да подпомогнат обучението в специалност „Кетъринг“.
     За всички ученици е заявено подходящо работно облекло и учебни помагала и пособия.

Вашият коментар