Новите държавни отчисления за регионалното депо в Пазарджик са акцентът на общинската сесия

0
391

 

     Последната редовна сесия на Общински съвет-Велинград за 2020-та година ще се проведе утре – 16.12/ сряда/ от 9:30 часа. Извънредната епидемиологична обстановка налага общинските съветници да заседават он-лайн.

     Дневният ред на заседанието е от 38 точки и в началото са концентрирани теми, свързани с промени в различни наредби. Проектите на самите нормативни документи са повече от 30 дни на интернет-страницата на община Велинград. На заседанията на три от постоянните комисии към ОбС, които се проведоха в понеделник, основен акцент бе Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 7 на Министерството на околната среда и водите. Чрез нея се регламентира реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискуеми при депониране на отпадъци. Чрез такса битови отпадъци се осигуряват и средства за задължението на Община Велинград да заплаща отчисленията към Регионалната инспекция по околната среда и водите за обезвреждане на отпадъците на регионалното депо в гр.Пазарджик. Приходите от такса битови отпадъци по ЗМДТ трябва да покриват пълните разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и очисления по Закона за управление на отпадъците. Освен това, увеличението на такса битови отпадъци е и част от мерките, залегнали в Плана за финансово оздравяване на Община Велинград, изготвен в съответствие с разпоредбите на глава осма „а“ от ЗПФ и приет от Общински съвет – Велинград през м. юни 2020 г. План-сметката, която съветниците трябва да одобрят, е изготвена на база на разходите, нужни за извършването на дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, при спазване на принципите, заложени в чл. 8 от ЗМДТ за справедливо облагане на всички населени места в Община Велинград. Целите, които се поставят, са свързани с това да има по-добри услуги във всички населени места, като се предвиждат и повече съдове за събиране на битовите отпадъци. Според Наредба 7 на МОСВ отчисленията за депониране за 2021 година стават 82 лв. на тон, а сега те са 69 лв. на тон. Необходимата сума  за обслужването и поддържането на Регионално депо- Пазарджик и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 е в общ размер на 1 397 757.60 лева. За да бъдат покрити разликите, наложени в Наредбата, е нужно общинските съветници да потвърдят със свое решение регламентираните държавни такси. Според предложената за гласуване План-сметка, необходимите разходи за обезпечаване на дейностите по чистотата в община Велинград през 2021 година са в размер на 3 143 930.51 лева.

     Одобрението на План- сметката не предвижда увеличение на такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране, почистване на тротоари и паркове, както и зимно поддържане.

      Юридическите лица  ще продължават да ползват преференция, получаваща се при деклариране на съдове за битови отпадъци, която е на обща стойност около 520 000 лева. За физическите лица и фирми, които не ползват имотите си, съответно след подаване на декларация, получават отстъпка в размер на около 300 000 лв. С тези суми се намалява и заложения приход в План-сметката, като тя ще възлиза на  стойност 2 323 930 лева.

     Дори и при така предложеното увеличение, средствата ще  бъдат недостатъчни  община Велинград да покрие разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Вашият коментар