ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

0
216

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА

ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021-2027 г. ДО 02.03.2021 г.

Община Велинград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027 г., в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.

С настоящето съобщение публикуваме Проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027 г. за обществено обсъждане на интернет страницата на община Велинград. Поради усложнената епидемична обстановка в страната и наложените ограничителни мерки общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения в деловодството на Община Велинград,  бул. „Хан Аспарух“ № 35 и по електронен път на e-mail: obshtina@velingrad.bg  в срок до 02.03.2021 година.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Велинград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години. Той е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната му цел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Той е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Велинград отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 Проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027 г.

Вашият коментар