Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
319

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25.02.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане бюджета на Община Велинград за 2021г. Докл.:К.Йовчева
 3. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2021г. Докл.:К.Йовчева
 4. Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева
 5. Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудови правоотношения на Общинска администрация и дейностите към нея за 2021г., общинско предприятие ОП „СИП и ТИЦ“, социална услуга – „ДСП“. Докл.:К.Йовчева
 6. Определяне месечни трудови възнаграждения на кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници в Община Велинград. Докл.:К.Йовчева
 7. Поемане на краткосночен общински дълг-кредит от „Фонд на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр.Велинград, местност „Реповица“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Докл.:Ив.Кафеджиева
 8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград при спазване на реда, уреден в ЗНА. Докл.:Ал.Керина
 9. Възобновяване на производството по издаване на Решение №240 от 29.07.2020г. Докл.:Ал.Керина
 10. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2020г. Докл.:Ел.Миланова
 11. Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2021/2022г. Докл.:Ел.Миланова
 12. Отчет на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020г. Докл.:Ел.Миланова
 13. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за 2020г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. Докл.:Цв.Спасова
 14. Годишна програма за развитие на читалищната дейност -2021г., Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2021г. Докл.:Ил.Гешева
 15. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2021г. с бюджет 140х.лв. Докл.:Ил.Гешева
 16. Прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект в сграда, целият с площ 78,81кв.м. чрез продажба частта на общината, а именно -38,18кв.м. и определяне пазарна цена на общинския имот /магазин-Пикадили/.Докл.:М.Белухова
 17. Приемане на дарение и сключване на договор за дарение между ЕТ„Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” от една страна като дарител и Община Велинград от друга страна като надарен на поземлен имот, целия с площ от 1034кв.м. за второстепенна улица. Докл.:М.Белухова
 18. Сключване на договор с Мехмед Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова. Докл.:Иво Ардалиев
 19. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения и терен за „валявица”. Докл.:Иво Ардалиев
 20. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Асан Тиберов в землището на с. Пашови, община Велинград. Докл.:Н.Келчева
 21. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Фезола Сеферов в землището на с. Драгиново, община Велинград. Докл.:Н.Келчева
 22. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Муса Дженев в землището на с. Драгиново, община Велинград. Докл.:Н.Келчева
 23. Разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в м.“Мариница“ по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград.Докл.:А.Бошнак
 24. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе и парцеларен план  за присъединяване на водопровод за минерална вода  от т.А –    Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/ до т.Б – УПИ ІІ-7090-ИЖС, кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград. Докл.:Д.Кондева
 25. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за ПИ 10450.152.6, местност „Вескьовец” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград.Докл.:инж.Я.Савова
 26. Одобряване на ПУП-парцеларен план за ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод  от водоем в ПИ 10450.217.69 и шахта в ПИ 10450.217.54 по КК на гр.Велинград до водоем в ПИ 10450.99.71. Докл.:Д.Кондева
 27. Разрешение за одобряване на ПУП схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода от т.А – сондаж № 8КГ „Топилата“ в УПИ № L-„За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация“, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/ до до т.Б в УПИ. № CLIX-159-„За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение“, м.»Голямо блато». По КККР на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 28. Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ кв.60 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 29. По Програмата за работа на ОбС:

29.1.Отчет на „ВКТВ“ ЕООД за четвърто тримесечие на 2020г.Докл.:Управител

29.2.Отчет на „МЦ-Велинград 2017“ ЕООД за трето и четвърто тримесечие на 2020г. Докл.:Управител

29.3.Отчет на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за трето и четвърто тримесечие на 2020г. Докл.:Управител

29.4.Отчет за постъпилите приходи от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2020г. от отдел „Туризъм и реклама“. Докл.:Н.Мерджанова

29.5.План за развитие на социалните услуги за 2021г. и Отчет за 2020г. Отложени с писмо вх.№109/12.02.21г.

29.6.Наредба за горските територии на Община Велинград. – непредставена

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
22.02.2021г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
22.02.2021г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
23.02.2021г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
23.02.2021г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
24.02.2021г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
24.02.2021г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                 /Пламен Хаджиев/  

Вашият коментар