Важно за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

0
53

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

            Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана подвижна секция, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

            Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация,  заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

            Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

            Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  се подава до кмета на общината/кметството или кметския наместник -орган по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

            Заявлението (Приложение №1) се подава по един от следните начини:

 

-саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

-подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0359 / 5-43-41 .

-заявление, подадено по  електронна поща на адрес: obshtina@velingrad.bg до органа по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс,  без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат други документи, освен пълномощно.

            Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна  кутия се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс  въз основа на проверка в съответната РЗИ или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ или от Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

            Органът по чл. 23, ал. 1 от  Изборния кодекс уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

            Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – в периода от  24.03.2021 гдо  31 март 2021 г. включително.

Заявленията могат да бъдат подавани на:

–         на  електронна поща с адрес:  obshtina@velingrad.bg 

–         по пощата

–         на тел.факс: 0359/5-43-41

Зявление по образец  /Приложение № 1/изтегли тук

Вашият коментар