ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

0
406

     И през 2021 г. продължава предоставянето на социални услуги в домашна среда  (личен асистент, социален асистент и домашен помощник) по проект „Достоен живот“.

     Проектът стартира на 01.02.2020 г. Той е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие.

     Целта на проекта е да се разширят възможностите за повишаване качеството на живот на групите в неравностойно положение и тези със специални потребности, като се насърчи социалното им включване и интегрирането им в обществото. Изпълнението на главната цел се осъществява в две дейности:

Дейност 1:Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашната среда; услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението“ 

Дейност 2: „Местни социални дейности за социално включване“.

     По дейност 1 са обхванати 33-ма потребители от целевите групи (кандидатствали и класирани през м. декември 2019г.).  За тях грижи полагат 31 лица персонал (лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници).

     По дейност 2 съобразявайки се с епидемиологичната обстановка в страната през изминалата една година и наложените ограничения за провеждане на групови събирания, екипа за управление и изпълнение на дейностите по проекта периодично изготвя и представя на участниците информационни материали под формата на брошури, наръчник и др., съобразени със специфичните потребности на хората и въз основа на индивидуалната им нужда с цел повишаване осведомеността им за социалното благосъстояние, здравеопазването, образованието и заетостта.

     Във връзка с нуждата от употреба на лични предпазни средства регулярно се закупуват и предоставят на потребителите и персонала маски за еднократна употреба, дезинфектанти за ръце и повърхности, ръкавици за еднократна употреба, антибактериални мокри кърпи и др.

     С цел по-добрата комуникация и получаване на обратна връзка за качеството на предоставяне на социалните услуги в домашна среда, ръководителят и техническият сътрудник по проекта периодично извършват посещения в домовете на потребителите. Членовете на екипа за изпълнение и управление на дейностите по проекта оказват ежедневно съдействие и консултиране на потребителите и персонала при разрешаване на възникнали въпроси и трудности.

     Въпреки епидемиологичната обстановка, в която се намира страната, персоналът продължи да предоставя услугите, без да среща трудности. Изпълнението на дейностите по проекта се извършва ритмично и качествено.

     Благодарение на реализацията на проект „Достоен живот“, на територията на община Велинград, се разширяват възможностите за повишаване качеството на живот на групите в неравностойно положение и тези със специални потребности.

     Предоставянето на социални услуги в домашна среда по проекта ще продължи до 31.07.2021 г.

Прессъобщение

Проект „Достоен живот”

BG05М9ОP001-2.044-0001

Вашият коментар