Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.04.2021 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
273

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.04.2021 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение на Решение №73/27.02.2020г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Докл.:Председател ОбС
 3. Изменение на Решение №74/27.02.2020г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария. Докл.:Председател ОбС
 4. Изменение на Решение №75/27.02.2020г. за избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. Докл.:Председател ОбС
 5. Избор на временна комисия за ревизия и надзор на ползвателите на минерална вода в с.Драгиново. Докл.:Председател ОбС
 6. Избор на временна комисия за проследяване и контрол на организационното и финансово състояние на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.Докл.:Емил Моллов
 7. Годишен отчет за работата на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2020г.Докл.:Г.Минков-Директор
 8. Приемане на Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. Докл.:Ат.Вецов
 9. Определяне на двама членове – общински съветници в състава на „Общинска комисия за спорт”. Докл.Р.Гарданска-Пухалева
 10. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2020г. Докл.:Ел.Миланова
 11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. Докл.:Ел.Миланова
 12. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев
 13. Приемане на решение за издаване запис на заповед от Община Велинград за обезпечаване на авансово плащане по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-система за външно изкуствено осветление на Велинград”, сключен между Министерство на енергетиката и Община Велинград. Докл.:Н.Велчева
 14. Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. Докл.:Ил.Гешева
 15. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г. Докл.:Марияна Зинкова-Шенкова
 16. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг. Докл.:Ал.Бошнаков
 17. Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОДК-Велинград. Докл.:Иво Ардалиев
 18. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – кемпер за търговия със сладкарски изделия. Докл.:Иво Ардалиев
 19. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на помещение-магазин с площ 22кв.м., находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. Докл.:Иво Ардалиев
 20. Даване на съгласие за ползване на одобрено петно за поставяне на електромеханични детски колички в кв.4142 по плана на гр.Велинград /Вельова баня/. Докл.:Иво Ардалиев
 21. Безвъзмездно предоставяне на помещение за административен офис във връзка със създаването на мобилен център за консултански услуги към Националната служба за съвети в земеделието. Докл.:Иво Ардалиев
 22. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г.Докл.:М.Белухова
 23. Продажба на земя-частна собственост, представляваща поземлен имот №1430 с площ 657кв.м., за който имот е образуван УПИ №V в кв.69 по плана на с.Драгиново на н-ци Миндо Кичиков, собственици на сгради построени върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 24. Продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на поземлен имот №592, целия с площ от 46кв.м., който попада в УПИ ІV-държ. в кв.17 по плана на с.Грашево и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 25. Учредяване възмездно право на строеж за трафопост със застроена площ 9кв.м. върху имот-ЧОС, целият с площ от 112кв.м. в полза на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД и определяне пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот. Докл.:М.Белухова
 26. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година. Докл.:Н.Келчева
 27. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „СОЗОПОЛО” ООД, за обект: къща за гости „Вила Карина”. Докл.:Г.Владимирова
 28. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение плана за регулация и застрояване в кв.14 по плана на с.Горна Дъбева. Докл.:А.Бошнак
 29. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение-продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград-Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 30. Разрешение за изработване на ПУП-схема на трасе план на нов водопровод за минерална вода по ул.”Евлоги Георгиев”. Докл.:Д.Кондева
 31. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПРЗ, засягащ имот с пл.№286 от кв.3 по плана на с.Пашови. Докл.:инж.А.Палов
 32. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя/нива/ в м.”При с.Пашово”, землище с.Пашови. Докл.:инж.А.Палов
 33. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация за част от кв.36 по плана на с.Юндола.Докл.:Д.Кондева
 34. Разработване ПУП – трасе на кабел за видеонаблюдение от МВР – РУ – Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков
 35. Разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план и схема на трасе за обект:ново трасе на канализация за „Строителна къща Диамант” ООД. Докл.:инж.Я.Чолаков
 36. Изменение на приета структура на Общинска администрация – Велинград. Докл.:Т.Янков
 37. Съгласие за ПУП –частично изменение на плана за регулация и застрояване и образуване на нов УПИ ІV „За детско учреждение”, кв.1 по плана на с.Кръстава, Община Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков
 38. Даване на съгласие за одобряване на ПУП-частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.7 по плана на с.Грашево. Докл.:инж.Я.Чолаков
 39. По Програмата за работа на ОбС:

39.1. Наредба за горските територии на Община Велинград. – непредставена от м.февруари

39.2. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2021г.,    относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт    и асфалтиране на общинските пътища и улици– непредставен от м.март

39.3. Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград за 2020г.Докл.:Цв.Кафеджиева

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
26.04.2021г.      /понеделник/ 14,00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.04.2021г.     /понеделник/ 14,00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.04.2021г.

/понеделник /

15,00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.04.2021г.

/понеделник /

15,00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
26.04.2021г.

/понеделник /

16,00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26.04.2021г.

/понеделник /

16,00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                   /Любомир Перчинков/  

Вашият коментар