Предстоящозаседание, което ще се проведе на 29.07.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
362

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.07.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл. Докл.:Л.Перчинков
 3. Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев
 4. Приемане на програма на Община Велинград за енергийната ефективност. Докл.:инж.П.Кондев
 5. Приемане на краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива. Докл.:инж.П.Кондев
 6. Приемане на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива. Докл.:инж.П.Кондев
 7. Кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна и общинска собственост“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“, с обект на интервенция ЦДГ – „Еделвайс“, град Велинград. Докл.:В.Атанасов
 8. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2021/2022г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 9. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2021/2022г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 10. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. Докл.:Н.Стефанова
 11. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.Белухова
 12. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот, целият с площ от 307кв.м. на Павлина Анг.Павлова и Павел Ас.Павлов, собственици на двуетажна жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота /ул.”Иван Ушев” №52,кв.Каменица/. Докл.:М.Белухова
 13. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща ½ ид.част от поземлен имот, целият с площ от 430кв.м. на Михаил Д.Праматаров, собственик на етаж и ½ ид.ч. от изба и таван в многофамилна жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 14. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща ½ ид.ч. от поземлен имот, целият с площ от 430кв.м. на Татяна Хр.Славчева, собственик на етаж трети, гараж и ½ ид.ч. от приземен етаж, изба и таван в многофамилна жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 15. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински поземлен имот: УПИ №ХІV-здравни услуги с площ от 742кв.м., за който е отреден имот пл.№8, находящ се в кв.2 по плана на с.Света Петка, ведно с двуетажна масивна сграда с площ от 264кв.м. Докл.:М.Белухова
 16. Дарение на общински недвижим имот, целият с площ от 300кв.м. за построяване на параклис в полза на Църква „Свети Георги”, гр.Велинград, кв.Чепино. Докл.:М.Белухова
 17. Сключване на договори за безвъзмездно право на ползване на имоти публична общинска собственост с плувен клуб „Белмекен”, плувен клуб „Делфините” и плувен клуб „Чепинец”. Докл.:Иво Ардалиев
 18. Одобряване на петна за поставяне на преместваеми сезонни обекти за търговия. Докл.:Иво Ардалиев
 19. Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМТЛЕКС – ВЕЛИНГРАД. Докл.:Иво Ардалиев
 20. Подписване на анекс към договор №306/30.06.2011г., сключен между Община Велинград и „Дистоспорт” ЕООД за срок до произвеждането на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг или конкурс. Докл.:Иво Ардалиев
 21. Одобрение на един брой петно-терен ПОС за поставяне на 1 брой нов рекламно-информационен елемент-билборд, находящ се на кръстовище бул.”Съединение” и ул.”Ленища”.Докл.:Н.Мерджанова
 22. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №162/27.04.2021г. на основание чл.62, ал.2 от АПК. Докл.Л.Перчинков
 23. Даване на съгласие за частично изменение на плана за застрояване, касаещо УПИ ХХХІV-7056 с отреждане „За КОО и ПАРКИНГ” в кв.141-Централна градска част.Докл.:арх.Т.Енев
 24. Разрешение за изработване на подробен устройствен план   –  схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград. Докл.:Д.Кондева
 25. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода от находище „Велинград – Чепино”-№18 /Хидравличен каптаж „Чепино” / , попадащ в ПИ 10450.212.73 , с НТП „Дървопроизведителни горски площи” до т.В , попадаща ПИ 10450.212.106 /” Хотел апартаментен тип”, със СПА център,търговия и услуги/  от КККР на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 26. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план на за обект: ”Нов ЖБ Стълб 26-20-А в оста на съществуваща ВЛ „Ленища-Велинград” и нов МТТ до него в ПИ 10450.38.65, местност „Босак” по КККР на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 27. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград – Драгиново /ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, Община Велинград. Докл.:А.Бошнак
 28. По Програмата за работа на ОбС:

28.1.Наредба за горските територии на Община Велинград – непредставена

28.2.Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност.

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

/Малка заседателна зала/

Дата на провеждане Час Комисия
26.07.2021г.      /понеделник/ 15,00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.07.2021г.     /понеделник/ 16,00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
27.07.2021г.

/вторник /

15,00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
27.07.2021г.

/вторник/

16,00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
28.07.2021г.

/сряда/

15,00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
28.07.2021г.

/сряда /

16,00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                   /Любомир Перчинков/  

Вашият коментар