УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

0
430

     На 24.06.2021 г. се подписа Допълнително споразумение №01 към Договор за БФП № BG05М9ОP001-2.044-0001-С01 за удължаване на срока за изпълнение на проект „Достоен живот“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие.

     Удължаването на срока за изпълнение на проекта е свързано главно с необходимостта от удължаване на Дейност 1: „Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашната среда; услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението“.

     В рамките на тази дейност беше заложено в продължение на 18 месеца да се предоставят социални услуги в домашна среда на 24 потребителя. По време на реализиране на проекта бяха обхванати 33 нуждаещи се лица. Повечето от тях не попадат в обхвата на другите програми със сходни дейности (Механизъм за лична помощ, Асистентска подкрепа и др.) и след приключване на проектните дейности те няма да могат да получават необходимата им помощ.

     След подписване на допълнителното споразумение предоставянето на социални услуги в домашна среда на потребителите по проекта се удължава с 3 месеца.

     Дейностите за реализиране на проекта са съобразени с нуждите на хората от целевите групи на територията в община Велинград. Проблемите на тези лица са свързани с невъзможност за справяне с ежедневните задължения; липсата на достъп до здравни и медицински услуги в малките населени места; социална изолираност; лоши жилищни условия; ниски месечни доходи; липса на подкрепа от близки и семейства.

 

Срок за изпълнение на проекта –  24 месеца

от които предоставяне на социалната услуга – 21 месеца (от 01.02.2020 г. до 31.10.2021 г.)

 

Начало на проекта – 01.11.2019 г.

Край на проекта – 01.11.2021 г.

Проект „Достоен живот”

BG05М9ОP001-2.044-0001-С02

Прессъобщение

Вашият коментар