Обявление

0
174


На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

Проектът се финансира по две оперативни програми:

1.      ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01,Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.

2.     ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Срок на изпълнение : 16.08.2021  – 30.06.2023 г.

Кратко описание на проекта: Настоящият проект ще се реализира на територията на община Велинград като съвместно ще работят община, партньори и асоциирани партньори. Той е в изпълнение на общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на целевите групи/представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч., селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация/- подобряване на жизнения стандарт чрез информирането им, включването им в пазара на труда, мерки, повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с целите на ОПРЧР и ОПНОИР.

Цели на проекта:

Реализирането на настоящето проектно предложение ще предложи интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на целевите групи чрез реализацията на комплексни мерки за интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) с цел допълване на мерките по изграждане на социални жилища по ОП РР.

Специфичните цели на проекта са в съответствие с тези на процедурата и са насочени към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез:

• Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. подпомагане интеграцията на пазара на труда

• Подобряване на образователна среда за активно социално приобщаване, в т.ч. осигуряване на достъп до образование и обучение. За целта се предлагат дейности, водещи до качествена образователна работа с лица от различен етнически произход. Това ще доведе до стимулиране на лицата, повишаване броя на успешно интегрираните, както и привличане и приобщаване на родителите към проблемите на образованието чрез различни форми за партниране с училищен и НПО сектор.

• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги

• Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Целите по настоящето предложение гарантират условия за равноправно интегриране на представителите на целевите групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Интегрираните мерки и дейности са насочени към повишаване качеството на живот на целевите групи, постигане на по-висока степен на съответствие с техните интереси и потребности, междусекторно сътрудничество, по-добра координация, ефективност, ефикасност, комплексност с цел устойчивост на резултатите.

Предложените мерки и дейности пряко кореспондират с целите на общината по приоритети образование, здравеопазване, заетост и култура – гарантиране правото за равен достъп до качествено образование; обучение в дух на толерантност и недискриминация, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност ; приобщаване и приемане на различните.

Проектът е в изпълнение на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ за периода 2018г.-2020г., Общински план за развитие, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Стратегия за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г.

Политиките за интегриране на лицата от целевите групи представляват неразделна част от общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ.

Партньори по проекта:

ПО ОПРЧР:

Сдружение Консултантско бюро Напредък 7

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ПО НОИР:

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НЕОФИТ РИЛСКИ“

www.eufunds.bg

Вашият коментар