ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

0
38

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, в качеството си на Бенефициент  – организира първо (начално) публично събитие – пресконференция във връзка с изпълнението на  проект:

 „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“,

 

изпълняван във връзка със сключени договори по две оперативни програми:

 

  • ОП „Развитие на човешките ресурси” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

 

По време на събитието ще бъдат представени:

  • Партньори по проекта
  • Целите на проекта;
  • Дейности по проекта;
  • Периодът на изпълнение на проекта;
  • Очаквани резултати.

 

Дневният ред ще включва:

  1. Откриване на събитието и представяне на участниците.
  2. Значението на проект „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ – представяне на целите, основните дейности и очакваните по проекта резултати.
  3. Дискусия – въпроси и отговори

 

Събитието ще се състои на 27.09.2021г. от 10:00 часа в сградата на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух № 35, Голяма заседателна зала

Каним представителите на медии и всички заинтересовани лица да присъстват

––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––-

Вашият коментар