Прессъобщение

0
252

      Проектът „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ беше представен на пресконференция на 27.09.2021г. от 10:00ч. в сградата на община Велинград (Голяма заседателна зала). На събитието присъстваха партньорите по проекта Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“, Сдружение „ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НЕОФИТ РИЛСКИ“, екипа за управление на проекта, представители на институции и медии.

     Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

     Проектът „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ стартира на 16.08.2021 г. с подписването на административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД “

Проектът се финансира по две оперативни програми:

  1. 1. ОП „Развитие на човешките ресурси” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.
  2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Настоящият проект ще се реализира  в периода от 16.08.2021  – 30.06.2023 г. на територията на община Велинград, като съвместно ще работят община, партньори и асоциирани партньори. Той е в изпълнение на Общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на целевите групи/представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч., селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация- подобряване на жизнения стандарт чрез информирането им, включването им в пазара на труда, мерки, повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с целите на ОПРЧР и ОПНОИР.

Общата цел на проекта е предлагане на интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и  трайната интеграция на представителите на целевите групи чрез реализацията на комплексни мерки за интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) с цел допълване на мерките по изграждане на социални жилища по ОП РР.

Специфичните цели на проекта са в съответствие с тези на процедурата и са насочени към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез:

  • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. подпомагане интеграцията на пазара на труда
  • Подобряване на образователна среда за активно социално приобщаване, в т.ч. осигуряване на достъп до образование и обучение. За целта се предлагат дейности, водещи до качествена образователна работа с лица от различен етнически произход. Това ще доведе до стимулиране на лицата, повишаване броя на успешно интегрираните, както и привличане и приобщаване на родителите към проблемите на образованието чрез различни форми за партниране с училищен и НПО сектор.
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Целите по настоящето предложение гарантират условия за равноправно интегриране на представителите на целевите групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

 

 

www.eufunds.bg

 

 

 

 

Вашият коментар