Обява

0
39

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

 

 

                 О  Б  Я  В  А

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на под дейност 3 – „Здравен клуб“. Реализирането на дейността е свързана с провеждане на групови сесии и/или индивидуални консултации за лица – представители на етническите малцинства и/или уязвимите групи от територията на община Велинград. Дейността е в изпълнение на  Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/   по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01-  Проект  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘.

Минимални изисквания към помещението:

Помещение групови сесии  с възможност за провеждане на групови сесии  за  минимум 10 лица; минимално оборудване – бюра и столове – минимум 10 броя; минимално техническо обезпечаване – мултимедия, флипчарт, екран

Предложената цена трябва да бъде фиксирана за провеждане на 80  сесии на „Здравен клуб“ по  минимум 6 часа  всяка,  за периода на изпълнение на проекта и трябва да включва режийни разходи за зимен и летен период.

 

Помещенията ще бъдат ползвани по график, който ще бъде съгласуван ежемесечно между наемателя и наемодателя.

Моля при възможност да предоставите  помещение, свържете се с нас на телефон – 0896 73 11 73  Емилия Крушков  или по e-mail –  upsda.bg@gmail.com,   адрес –  гр. Пловдив, ул. Ил. Макариопалски 64

 

––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Сподели
Предишна публикацияОбява
Следваща публикацияОБЯВА

Вашият коментар