УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

0
438

     На 01.11.2021 г. изтича срока за предоставяне на социални услуги в домашна среда  (личен асистент, социален асистент и домашен помощник) по проект „Достоен живот“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие с Договор за БФП № BG05М9ОP001-2.044-0001-С01 и Допълнително споразумение №01 към него за удължаване на срока му.

     Проектът стартира на 24.10.2019 г. и се изпълнява в продължение на 24 месеца. В периода от 01.02.2020 г. до 31.10.2021 г. ( 21 месеца)  бяха предоставени социални услуги в домашна среда на 33 нуждаещи се лица от целевите групи. От тях 7 лица ползваха услугата „личен асистент“, 15 лица ползваха услугата „социален асистент“ и 11 лица ползваха услугата „домашен помощник“. За потребителите полагаха грижи 31 души персонал.

     В изпълнение на главната и специфични цели на проекта се извършваха дейности свързани с повишаване  качеството на живот на групите в неравностойно положение и тези със специални потребности, чрез ежедневни грижи в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на всеки потребител, съобразно изготвен индивидуален план, а именно : занимания със социален и образователен характер, занимания свързани с поведението, готвене, хранене, обличане и събличане, хигиенизиране, пазаруване, почистване, разходка, социални контакти, развлечения и занимания, придружаване от/до социална услуга, училище, детска градина и др.

     За повишаване на квалификацията на наетия персонал през месец февруари 2020 г. се проведе двудневно въвеждащо обучение на лицата, които не са преминали обучение по други проекти/програми. През месец юни 2021 г. с преките доставчици на социални услуги в домашна среда (лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници) се проведоха групови и индивидуални супервизии. Те бяха насочени към трудностите, които съпътстват работата им и начините за справяне с тях.

     Съобразявайки се с епидемиологичната обстановка в страната, почти през целия период на изпълнение на проекта, и наложените ограничения за провеждане на групови събирания, екипа за управление и изпълнение на дейностите по проекта периодично изготвя и представя на участниците информационни материали под формата на брошури, наръчник и др., съобразени със специфичните потребности на хората и въз основа на индивидуалната им нужда с цел повишаване осведомеността им за социалното благосъстояние, здравеопазването, образованието и заетостта.

     Във връзка с нуждата от употреба на лични предпазни средства регулярно се закупуваха и предоставяха на потребителите и персонала маски за еднократна употреба, дезинфектанти за ръце и повърхности, ръкавици за еднократна употреба, антибактериални мокри кърпи и др.

     Членовете на екипа за изпълнение и управление на дейностите по проекта оказваха ежедневно съдействие и консултиране на потребителите и персонала при разрешаване на възникнали въпроси и трудности. Извършваха се и периодични посещения в домовете на потребителите с цел проверка на качеството на предоставената услуга и получаване на обратна връзка на място.

     Благодарение на реализацията на проект „Достоен живот“ се повиши капацитетът на лицата предоставящи социални услуги в домашна среда, разшири се мрежата от услуги в общността в Община Велинград, повиши се осведомеността на представителите на целевите групи, създадоха се условия и подкрепа за ефективно упражняване на правото на възрастните хора и лицата с увреждания за независим живот, социално включване и приобщаване, при зачитане на правата им, съобразно техните възможности и специфични потребности.

Прессъобщение

Вашият коментар