СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

0
183

logfСОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.09.2021 г.

На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

 

Проектът се финансира по две оперативни програми:

  1. ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01,Приоритетнаос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.
  2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Срок на изпълнение : 16.08.2021  – 30.06.2023 г.

Във връзка с изпълнението на проекта и при спазване на изискванията за Информация и пъбличнаст в сайтовете на община Велинград и партньорите бе публикувано обявление, с което се информира обществеността за стартирането на проекта.

На 27.09.2021г. беше организирана начална пресконференция за информиране на публичността за предстоящото изпълнение на проектар като публичното събитие бе предварително анонсирано в сайта на Община Велинград, във в-к Пазарджишка Марица, фейсбук страница на Община Велинград, както и в Информационен център Пазарджик и Пловдив. На събитието присъстваха представители на заинтересовани страни, както и представители на асоциираните партньори по проекта.

Събитието беше отразено във в-к Темпо и регионлна Телемедиа.

Създаден е Екип за организация и управление на проекта (ЕОУП), който да отговаря и следи за постигане на заложените индикатори, спазване на договорените срокове, законосъобразното разходване на средствата и осъществява мониторинг на всички дейности в хода на изпълнение на проекта, съобразно изискванията на УО и е отговорен за отчитането му в различните етапи от изпълнението на проекта.

Започна реалезацията на Дейност: Мотивиране на безработните за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа (Направление I ), която е насочена към мотивиране на лицата от целевата група за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа, както и към включване в последващи проектнит дейности.

Назначени са 4 лица на длъжност“ Общностен медиатор“. Започна ефективното осъществяване на контакти и комуникация с целевата група. Очаква да се насърчи и да се развива на местно ниво сътрудничеството с уязвимите групи с акцент социално включване.

Стартирането на всички останали дейности по проекта на този етап се прецизира и очакваме да се реализират в най-кратки срокове.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар