Община Велинград е одобрена за финансиране по нов екопроект

0
678
     През 2019 г. Община Велинград подготви и подаде проектно предложение с №BG16M1OP002-2.009-0051 и наименование: „Модулна система за разделно събиране и управление на битови отпадъци в община Велинград“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
       След разглеждане на проектното предложение от Управляващия орган, община Велинград е класирана за финансиране и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 391 000 лева за изпълнение на проекта. Той цели предотвратяване на образуването на битови отпадъци чрез намаляване на депонирания отпадък, подготовка за повторна употреба и разделно събирането с цел последващо рециклиране. Модулната система за разделно събиране и управление на битови отпадъци се състои от електронна сензорна система за интелигентно управление на еко-модула, която е пряко свързана с дейностите по демонстрационния проект, и закупуване и доставка на съдове за разделно събиране на отпадъците – предмет на демонстрационния проект въз основа на добра практи

Вашият коментар