Община Велинград удължава срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

0
342

EVsФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция тип 3 BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

                                                                                                                         

 

Община Велинград удължава срока за предоставяне на  услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

 Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на на-нуждаещите се лица в България по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция  BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19;

Управляващ орган – Агенция за социално подпомагане.

 

Проектът обхваща периода от 10.12.2021г до  30.06.22 година.

 

И е с капацитет от  170 места.

 

    Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

 Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:

 

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност хора в затруднение поради влошената икономическа  обстановка  в  страната,  хора,  които  поради възрастта  си  или  налични  увреждания  са  в  по-висок  риск  от  заразяване  и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на  социално  подпомагане,  за  които  е  установена  нужда  от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

    За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получават от програмата. За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевата група по програмата.

Необходимите документи за включване в проекта са: заявление-декларация, може да се получи от Деловодството на Община Велинград, както и на страницата на община Велинград, Дирекция „Социално подпомагане” Велинград и ОССУ ”Дом за стари хора Ела”.

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19

Вашият коментар