ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

0
113

   logf

   Проектът  “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” беше представен на пресконференция на 17.12.2021 г. от 11:00 часа в сградата на община Велинград (голяма зала). На събитието присъстваха: Костадин Коев – Кмет на община Велинград, Любомир Перчинков – председател на Общински съвет- Велинград, Светла Томова /зам.-кмет/, Атанас Палигоров /зам.–кмет/, Исмаил Моллов /зам.– кмет/, Емил Моллов – председател на постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социална политика към ОбС Велинград, Кристина Ангелова – представител на „Ай Пи Ел Строй“ ЕООД – изпълнител на строително монтажните работи, представители на социални институции, екипът за управление на проекта, представители на медиите и общинска администрация.

     Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности.

      Проектът “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” стартира на 11.07.2019 г. с подписването на Договор №BG16RFOP001-1.037-0006-C01 с Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  и е на обща стойност 4 010 784.40 лв., от които 3 409 166.75 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  601 617.65 лв. /15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

 

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

  • Дейност 1: Организация и управление на проекта;
  • Дейност 2: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград”;
  • Дейност 3: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“;
  • Дейност 4: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“;
  • Дейност 5: Провеждане на информационно-комуникационна кампания по проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“;
  • Дейност 6: Осъществяване на независим финансов одит и приключване на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград”.

     Общата цел на проекта е да се създаде  подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението чрез изграждането на нови социални жилища в община Велинград.

Вашият коментар