НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 31.12.2021 г.

0
45

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГlogfРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 31.12.2021 г.

На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

 

Проектът се финансира по две оперативни програми:

  1. ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.
  2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Срок на изпълнение : 16.08.2021  – 30.06.2023 г.

Във връзка с изпълнението на проекта и при спазване на изискванията за Информация и публичност в сайтовете на община Велинград и партньорите бе публикувано обявление, с което се информира обществеността за стартирането на проекта.

На 27.09.2021г. беше организирана начална пресконференция за информиране на публичността за предстоящото изпълнение на проектар като публичното събитие бе предварително анонсирано в сайта на Община Велинград, във в-к Пазарджишка Марица, фейсбук страница на Община Велинград, както и в Информационен център Пазарджик и Пловдив. На събитието присъстваха представители на заинтересовани страни, както и представители на асоциираните партньори по проекта.

Събитието беше отразено във в-к Темпо и регионалната телевизия „ Телемедиа“.

1

 

Създаден е Екип за организация и управление на проекта (ЕОУП), който да отговаря и следи за постигане на заложените индикатори, спазване на договорените срокове, законосъобразното разходване на средствата и осъществява мониторинг на всички дейности в хода на изпълнение на проекта, съобразно изискванията на УО и е отговорен за отчитането му в различните етапи от изпълнението на проекта.

Започна реалезацията на Дейност: Мотивиране на безработните за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа (Направление I ), която е насочена към мотивиране на лицата от целевата група за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа, както и към включване в последващи проектнит дейности.

Назначени са 4 лица на длъжност“ Общностен медиатор“. Започна ефективното осъществяване на контакти и комуникация с целевата група. Очаква да се насърчи и да се развива на местно ниво сътрудничеството с уязвимите групи с акцент социално включване. За периода  от 01.10.2021год. до 31.10.2021г.  са направени и анкетирани с анкетни карти и карти за участие на 71 човека на безработни и социално слаби лица от целеви групи  във връзка със социално- икономическата интеграция и подобряване на достъп до образование в община Велинград като имаме и насочени лица към „консултативен център за общностна работа; включително мобилни услуги. За периода от 01.11.2021год. до 30.11.2021год. са направени и анкетирани с анкетни карти и карти за участие на 21 човека на безработни и социално слаби лица от целеви групи  във връзка със социално- икономическата интеграция и подобряване на достъп до образование в община Велинград, а за периода от 01.12.2021год. до 31.12.2021г. – 5 човека.

 

Бенефициентът представи приета от общинския съвет наредба за настаняване, но към момента не е наличен списък на настанените/заповед за настаняване или списък на одобрените за настаняване в социалните жилища/. Към момента са обхванати други лица, намиращи се в сходна ситуация и попадащи в обсега на целевата група.

На 01.10.2021г. стартира изпълнението на дейност – „Консултативен център за общностна работа, включително мобилни услуги“ – подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група, основани на индивидуален подход и потребности. Предоставяне на инд.консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи (Направление III), изпълнявана от Сдружение КБН7 – партньор по проекта. Дейността на КЦ се обезпечи като се назначи персонал, съгласно одобрения за финансиране проект.

След назначаването на екипа се създаде вътрешна организация за изготвяне на необходимата вътрешно нормативна  и отчетна документация, която бе утвърдена и приложена. Дейностите по подкрепа се реализират съгласно плана и се документират/ описват в протоколи – от индивидуални или групови сесии и се класират в досието на лицето. При приключване на работата се прави обобщен анализ по изпълнение на дейностите – допълнение към индивидуалния план, но в направление постигнати резултати. Същото дава прегледност и проследяемост на постигнатите резултати. В начало на м. Октомври е проведено обучение за развитие на умения, за водене на самостоятелен начин на живот.

На 20.10.2021г. стартира изпълнението на дейност 6 Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище (Направление II ), Поддейност 2. Реализиране на „Работилница за родители -Заедно за образование“, изпълнявана от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – партньор по проекта и бе изготвен график за период от 3 месеца във връзка с изпълнението на дейността, като графикът подлежи на промени и актуализация във връзка с актуални Заповеди на МЗ. Дейността се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Целта на дейността е ограничаване на рисковете от отпадане от образованието, чрез пряка работа с родителите. Ще се реализират 10 тематични инициативи с участие на родителите и членове на разширеното семейство. Сесиите ще се реализират 4 пъти в месеца по график, в малки групи от до 10 човека.

 На 20.10.2021г. стартира изпълнението на дейност 8 Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/, Поддейност 3. Организиране на “ЗДРАВЕН КЛУБ ” , изпълнявана от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – партньор по проекта и бе изготвен график за период от 3 месеца във връзка с изпълнението на дейността, като графикът подлежи на промени и актуализация във връзка с актуални Заповеди на МЗ. Дейността се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Дейностите на клуба включват информиране и консултиране, групова подкрепа като форма на промоция за здравословен  начин на живот, превенция за заразни болести, СПИН, ППИ и други. Като резултат от дейността ще се реализира инициативата „Седмица на здравето“. Сесиите ще се осъществяват 4 пъти в месеца по график, в малки групи от до 10 човека. Клубът има отворен характер и в него могат да се включат всички заинтересовани страни. През м.ноември дейността на КЦ се развива,  клиентите са 31, от различни общности и справящи се  с различни житейски трудности.Направени са посещения на клиенти, на терен, с цел опазване на тяхното здраве , при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.Раздадени са брошури във връзка с превенция на Ковид 19, работено е активно по посока изследване на нагласите, както и промотиране ползите от ваксинирането.С потребителите са осъществени срещи, на които са проведени арт-терапевтични занимания и фрагменти от техните творби са дарени на КЦ.Клиентите са включени  в индивидуални занимания по когнитивно-поведенческа терапия, с цел овладяване на нови мисловни модели.

Във връзка с изпълнението на проект „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ организациите отговорни за изпълнението на Дейност 1: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, а именно: ОУ „Георги Бенковски“ и ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Велинград и Дейност 2: Подобряване на образователната среда в училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирани деца и ученици от етническите малцинства изпълняват по графици ежемесечно.

 

www.eufunds.bg

Вашият коментар