Престоящо заседание, което ще се проведе на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
387

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.01.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.07.21г.-31.12.21г.вкл.Докл.:Л.Перчинков
 3. Одобряване на целеви разход за кислородна инсталация с цел лечение на COVID пациенти в размер до 160 000лв. с ДДС, ползвана от „МБАЛ-Велинград“.Докл.:Т.Масларов
 4. Преобразуване на средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво в дългосрочна услуга, чрез удължаване на срока и с шест месеца.Докл.:Н.Видаркинска
 5. Даване на съгласие за подаване на искане от Община Велинград до УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Патронажна грижа+ в Община Велинград“. Докл.:Н.Видаркинска
 6. Удължаване с шест месеца на срока за обща численост на персонала за обезпечаване на дезинфекция на социални услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Видаркинска
 7. Приемане на Правилник за вътрешния ред в социалните жилища на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова
 8. Приема Правилник за устройство и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова
 9. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2022г. с бюджет 100х.лв. Докл.:Ил.Гешева
 10. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2022г.Докл.:Цв.Спасова
 11. Сключване на споразумение за сътрудничество в областта на туризма и културата с Община Олово – Република Босна и Херцеговина. Докл.:Цв.Спасова
 12. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022г. Докл.:Н.Келчева
 13. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на ПИ Чепино-пощата и Чепино пощата-сграда. Докл.:Г.Христозов
 14. Даване на съгласие промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на обект Пикадили-ТИЦ. Докл.:Г.Христозов
 15. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на самостоятелен магазин – Спортен магазин. Докл.:Г.Христозов
 16. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд. Докл.:Н.Келчева
 17. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2022г. Докл.:Н.Келчева
 18. Продажба чрез Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот, целият с площ от 18 473кв.м. в м.“Голяма Мътница“.Докл.:М.Белухова
 19. Продажба на земя-ЧОС, представляващ поземлен имот с площ 811кв.м. в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева на Кемал Дженнетли, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 20. Сключване на анекс към договор за наем на недвижим имот частна собственост в кв.353 по плана на гр.Велинград за срок от една година, собственост на н-ци Оскови за ДГ „Фантазия“.Докл.:Иво Ардалиев
 21. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез търг за срок до 10г. на магазин №15 на Пазара.Докл.:Иво Ардалиев
 22. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, кв.13, кв.12, кв.15 и на улици в нов кв.13А по плана на с.Биркова.Докл.:инж.А.Палов
 23. Одобряване на ПУП -парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от находище „Велинград-Чепино“ до „Хотел апартаментен тип“ със СПА център, търговия и услуги. Докл.:М.Тасева
 24. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „Премахване на съществуваща ВЛ 20КВ“ в м.“Делове“ и заместването и с нова подземна кл 20кв.Докл.:М.Тасева
 25. Одобряване на план схема за ново трасе на подземен водопровод за обект-трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза“ до съществуваща шахта. Докл.:М.Тасева
 26. Даване на съгласие за одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.650 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 27. Даване на съгласие за одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.28 по плана на с.Юндола.Докл.:Д.Кондева
 28. Даване на съгласие по разрешаване изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 895 в кв.65 по плана на с.Драгиново.Докл.:А.Бошнак
 29. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, изменение регулацията и застрояването в кв.9, кв.8, нов кв.8А и кв.8Б по плана на с.Всемирци. Докл.:инж.А.Палов
 30. По Програмата за работа на ОбС:

30.1.Отчет за депозиранети проектни предложения, изпълнените проекти и проектите в процес на изпълнение, които се съфинансират със средства на Европейския съюз.

30.2.Отчет на Кмета на Общината за 2021г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл.44, т.19,5 от ЗМСМА.

30.3.План за действие на Община Велинград за приобщаване, равенство и участие на ромите за 2022-2024г. – Отложено до приемане на Национална стратегия с писмо вх.№19/14.01.21г.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

/Голяма заседателна зала /

 

Дата на провеждане Час Комисия
24.01.2022г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
24.01.2022г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.01.2022г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
25.01.2022г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
26.01.2022г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26.01.2022г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/  

Вашият коментар