НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 28.02.2022 г.

0
113

logfСОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 28.02.2022 г.

На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

 

Проектът се финансира по две оперативни програми:

  1. ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12  лв. Национално финансиране.
  2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Процедура  BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ : 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/

Срок на изпълнение : 16.08.2021  – 30.06.2023 г.

Във връзка с изпълнението на проекта и при спазване на изискванията за Информация и публичност в сайтовете на община Велинград и партньорите бе публикувано обявление, с което се информира обществеността за стартирането на проекта.

На 27.09.2021г. беше организирана начална пресконференция за информиране на публичността за предстоящото изпълнение на проектар като публичното събитие бе предварително анонсирано в сайта на Община Велинград, във в-к Пазарджишка Марица, фейсбук страница на Община Велинград, както и в Информационен център Пазарджик и Пловдив. На събитието присъстваха представители на заинтересовани страни, както и представители на асоциираните партньори по проекта.

Събитието беше отразено във в-к Темпо и регионалната телевизия „ Телемедиа“.

2

 

Създаден е Екип за организация и управление на проекта (ЕОУП), който да отговаря и следи за постигане на заложените индикатори, спазване на договорените срокове, законосъобразното разходване на средствата и осъществява мониторинг на всички дейности в хода на изпълнение на проекта, съобразно изискванията на УО и е отговорен за отчитането му в различните етапи от изпълнението на проекта.

 Екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП) подготви документацията, необходима за подаване на междинно искане за плащане.

Започна реализацията на Дейност: Мотивиране на безработните за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа (Направление I ), която е насочена към мотивиране на лицата от целевата група за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа, както и към включване в последващи проектнит дейности.

Назначени са 4 лица на длъжност“ Общностен медиатор“. Започна ефективното осъществяване на контакти и комуникация с целевата група. Очаква да се насърчи и да се развива на местно ниво сътрудничеството с уязвимите групи с акцент социално включване. За периода  от 01.10.2021год. до 31.10.2021г.  са направени и анкетирани с анкетни карти и карти за участие на 71 човека на безработни и социално слаби лица от целеви групи  във връзка със социално- икономическата интеграция и подобряване на достъп до образование в община Велинград като имаме и насочени лица към „консултативен център за общностна работа; включително мобилни услуги. За периода от 01.01.2022год. до 31.01.2022год. са направени и анкетирани с анкетни карти и карти за участие на 6 човека на безработни и социално слаби лица от целеви групи  във връзка със социално- икономическата интеграция и подобряване на достъп до образование в община Велинград, а за периода от 01.02.2021год. до 28.02.2022г. са анкетирани 7 човека.

 

Към настоящото искане за плащане бенефициентът представя приета от общинския съвет наредба за настаняване, но към момента не е наличен списък на настанените/заповед за настаняване или списък на одобрените за настаняване в социалните жилища/. Същият ще бъде приложен при следващо ИП. Към момента са обхванати други лица, намиращи се в сходна ситуация и попадащи в обсега на целевата група.

На 01.10.2021г. стартира изпълнението на дейност – „Консултативен център за общностна работа, включително мобилни услуги“ – подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група, основани на индивидуален подход и потребности. Предоставяне на инд.консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи (Направление III), изпълнявана от Сдружение КБН7 – партньор по проекта. Дейността на КЦ се обезпечи като се назначи персонал, съгласно одобрения за финансиране проект.

След назначаването на екипа се създаде вътрешна организация за изготвяне на необходимата вътрешно нормативна  и отчетна документация, която бе утвърдена и приложена. Дейностите по подкрепа се реализират съгласно плана и се документират/ описват в протоколи – от индивидуални или групови сесии и се класират в досието на лицето. При приключване на работата се прави обобщен анализ по изпълнение на дейностите – допълнение към индивидуалния план, но в направление постигнати резултати. Същото дава прегледност и проследяемост на постигнатите резултати. В начало на м. Октомври е проведено обучение за развитие на умения, за водене на самостоятелен начин на живот.

На 20.10.2021г. стартира изпълнението на дейност 6 Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище (Направление II ), Поддейност 2. Реализиране на „Работилница за родители -Заедно за образование“, изпълнявана от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – партньор по проекта и бе изготвен график за период от 3 месеца във връзка с изпълнението на дейността, като графикът подлежи на промени и актуализация във връзка с актуални Заповеди на МЗ. Дейността се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Целта на дейността е ограничаване на рисковете от отпадане от образованието, чрез пряка работа с родителите. Ще се реализират 10 тематични инициативи с участие на родителите и членове на разширеното семейство. Сесиите ще се реализират 4 пъти в месеца по график, в малки групи от до 10 човека.

 На 20.10.2021г. стартира изпълнението на дейност 8 Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/, Поддейност 3. Организиране на “ЗДРАВЕН КЛУБ ” , изпълнявана от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – партньор по проекта и бе изготвен график за период от 3 месеца във връзка с изпълнението на дейността, като графикът подлежи на промени и актуализация във връзка с актуални Заповеди на МЗ. Дейността се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Дейностите на клуба включват информиране и консултиране, групова подкрепа като форма на промоция за здравословен  начин на живот, превенция за заразни болести, СПИН, ППИ и други. Като резултат от дейността ще се реализира инициативата „Седмица на здравето“. Сесиите ще се осъществяват 4 пъти в месеца по график, в малки групи от до 10 човека. Клубът има отворен характер и в него могат да се включат всички заинтересовани страни. През м.ноември дейността на КЦ се развива,  клиентите са 31, от различни общности и справящи се  с различни житейски трудности.Направени са посещения на клиенти, на терен, с цел опазване на тяхното здраве , при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.Раздадени са брошури във връзка с превенция на Ковид 19, работено е активно по посока изследване на нагласите, както и промотиране ползите от ваксинирането.С потребителите са осъществени срещи, на които са проведени арт-терапевтични занимания и фрагменти от техните творби са дарени на КЦ.Клиентите са включени  в индивидуални занимания по когнитивно-поведенческа терапия, с цел овладяване на нови мисловни модели.

Месец декември работата в КЦ продължава интензивно на терен, с отбелязването на 1 декември, световен ден за борба със СПИН. Изработено е табло от потребители на Центъра, раздадени са брошури на терен, и е обсъдено съвместно с клиентите, за ефективни начини за предпазване и превенция на разпространението на болестта.

          Месецът премина изпълнен с Коледно настроение, потребителите успяха чрез своите  да ни подарят част от себе си, като се включиха в изработването на коледни материали и картички за Центъра.

        Осъществени са екипни срещи на работещите в КЦ на които бе обсъдено постигнатото и планиране на следващ етап в работата в Центъра.

       Програмата „Аз мога” към момента се предоставя в индивидуален формат спрямо потребността на клиентите.

       През месец декември потребителите на КЦ са 36. Разгърнат е нов динамичен процес , който е базиран на гледната точка на доволни клиенти, които водят след себе си други.

      Месец януари 2022г. е успешен за развитието на КЦ , новодошлите потребители са 13.

        Проведено е индивидуално консултиране на потребителите, по повод развитието на Ковид 19 и  новия щам на вируса, начини за разпространение и предпазване от заразяване. Раздадени са тематични материали за целта.

        Заинтересованите лица сe консултират от експертен екип с опит /сътрудник социална работа, социален педагог, медицински лица , арттерапевт, медиатори и сътрудници на терен/.

       Осъществени са срещи на терен с потребителите, с цел качествено предоставяне на интегрираните услуги, за да бъдат подкрепени нуждите на ползвателите.

       Индивидуалните срещи продължават, като целят постигане на промяна в разбирането и оценката на потребителите за тяхната житейска ситуация и проблем, промяна в гледната точка и съответно предоставяне на възможност за нови  решения.

       Екипните срещи на специалистите, продължават по график, за да се обсъдят ново постъпилите случаи и ефективните начини за бъдещата работа с потребителите, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 

      Потребителите на КЦ за месец януари са 49, като се работи периодично и индивидуално с всеки един от тях.

Месец февруари 2021г. премина с различни дейности организирани от експертите в КЦ. Потребителите  са посетени на терен, с цел предоставяне качествена  социална услуга .

      Проведени са редица здравни беседи от медицинските специалисти, с цел информиране и консултиране, за поддържане на здравословен начин на живот, и поддържане на по-добро качество на живот, както и увеличаване на възможността за здраве и дълголетие.

             Груповата програма „Аз мога” се реализира индивидуално, предвид настоящата обстановка в страната. Предоставя  възможността клиентите да споделят мисли, чувства и бъдещи планове. Когнитивно- поведенческата програма е за развитие на нов модел на мислене, спрямо собствените възприятия на клиентите, за промяна. Тема, която бе приветствана на клиентите бе за „Аз-ефективността”, изграждане на вярване за собствено справяне с дадени предстоящи събития и задачи. Бяха представени лични казуси и направени ролеви игри, за по-ефективно възприятие на новият модел на мислене.

         Арттерапевтичните занимания за клиентите също продължават индивидуално, с цел свободно общуване, чрез използването на изкуството като метод на себеизразяване. Клиентите използват различен вид изкуство, като средство за подобряване на комуникацията, намаляване на стреса и подобряване на психичното им здраве.

      През месец февруари, клиенти изработиха табло, предвестник на пролетта, както и подготвиха мартеници, които да бъдат използвани за благотворителност.

             Предвидено е време  за подготовка на специалистите, свързано е с изработване на подходящи консултативни материали и занимания.

           Клиентите бяха информирани за предстояща Трудова борса /01-06 март 2022г/, организирана по проект на Община Велинград, с цел търсене и намиране на подходяща работа.

         През изминалият период към КЦ бе подадено 1 заявление за ползване на социална услуга.

         Месец февруари клиентите, които ползват социална услуга в  КЦ са 50, през отчетния период 3 потребители прекратиха ползването на услуга, по собствено желание. Поради промяна на обстоятелствата, в личния им живот.

          Екипните срещи на работещите в КЦ следват своята периодичност, с идеята за по- висока и мотивирана работна среда, и по-лесен достъп до клиентите. Проведени са интервизии по случаи, с които се работи.

Във връзка с изпълнението на проект „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос BG05M2OP001-3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ организациите отговорни за изпълнението на Дейност 1: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, а именно: ОУ „Георги Бенковски“ и ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Велинград и Дейност 2: Подобряване на образователната среда в училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирани деца и ученици от етническите малцинства изпълняват по графици ежемесечно.  Започна реализацията на Дейност 1: Информиране  и консултиране във връзка с подобряване достъпа до заетост на представители от целевите групи, която има за цел да информира и консултира лицата от целевата група чрез интегрирани мерки за приобщаване, основани на индивидуален подход. Целева група са представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация.

Настоящата дейност е съставена от две поддейности:

Поддейност 1. Инф.кампания „Равен старт“ е насочена към идентифициране на потенциални работодатели, анализ на техните потребности от работна ръка, установяване на конкретни свободни раб.места, които биха могли да се заемат от представителите на цел.групи, като по този начин се осигури възможност/и за заетост;

Поддейност 2. Инф. кам.“Отново на работа“ цели надграждане на Поддейност 1 чрез организиране и осъществяване на два етапа:

етап 1 – Организиране и провеждане на 21 инф. дни – цели се достигане до целевите групи с информация за конкретни възможности за работа, както и пряка работа с тях/консултиране от съотв. специалисти/, като се осигурява масовост и всеобхватност, равен достъп до инф. и съответствие с хоризонталните политики по процедурата. В инф.дни ще бъдат вкл.общо 150 участника от целевите групи.

В обхвата на дейността влизат всички населени места на общината, повечето от които са отдалечени от общ.център и с ограничен достъп до информация, общ. ресурси и транспорт. По предварителни данни голяма част от населението на тези места са в риск от соц. икон. изолация

етап 2 – Провеждане на 2 бр. тридневни трудови борси под наслов „Работа за всеки“ в две нас. места – общ.център гр.Велинград и с.Драгиново /с нас. над 5000 д./. Дейността е насочена към оказване съдействие за намиране на подх. работа и насочване към интервю с работодател за конкр. работно място.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

 

 

Вашият коментар