ОБЯВА

0
116

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01

 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

 

 

Община Велинград

обявява  процедура за подбор на кандидати за длъжността ,,Общностен медиатор‘‘

 (2 бр. на трудово правоотношение/8 ч. на ден)

 

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
* Средно образование – завършена образователна степен;

* Професионален опит – не се изисква, но наличието на такъв е предимство;
* Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
* Добри организационни и комуникативни умения;
* Умения за работа в екип;
* Да не са осъждани.

 

Лицата, които ще бъдат назначени следва:

* Да познават и се ползват с уважение от представителите на целевата група;

* Да имат опит в решаването на проблеми сред общността, съвместно с местни структури от неправителствения сектор;

* Да притежават добри комуникативни и организаторски умения;

* Да притежават способност за планиране и организиране на дейността си.

 

Основни дейности и задължения на наетите лица:

* Мотивиране и насочване на безработните за ползване на социална, здравна, образователна и психологическа подкрепа;

* Участие при организирането и провеждането на информационни кампании, семинари, срещи, обучения и др;

* Съдействие, логистика и медиация за подкрепа при изпълнение на проектните дейности, вкл. картографиране и идентифициране на райони за интервенция спрямо целевите групи ;

* Подкрепа на местната общност, асоциираните партньори и други държавни и местни структури/при необходимост/;

* Посредничество относно достъп до услугите по проекта на настанените в социалните жилища лица, които попадат в обхвата на целевата група.

 

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен подборът 2 работни места.

Работно време – пълно работно време – 8-часов работен ден.

Продължителност на заетостта: От датата на сключване на трудовия договор до дата на приключване на проекта- 30.06.2023г.

 

Документи за кандидатстване:
Заявление по образец;
Автобиография по образец;
– Лична карта за справка;
– Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
– Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв);
– Медицинско свидетелство (при одобрение за работа).

 

Образци на документите може да изтеглите от прикачените файлове към обявата, както и от деловодството на Община Велинград.

 

Място за подаване на документи:
Деловодство на Община Велинград.

 

Срок за подаване на документи:
От 08:30ч. на 29.03.2022г. .до 17.00 часа на 01.04.2022 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Велинград.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите: 05.04.2022г.

Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Велинград и на сайта на Общината.

 

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Велинград и на сайта на Общината.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар