Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
393

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.04.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение и допълнение на  програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г. Докл.инж.П.Кондев
 3. Отчет за дейността на читалищата за 2021г.-доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. Докл.:Ил.Гешева
 4. Приемане на отчет за Общинска програма за закрила на детето за 2021г. Докл.:Н.Стефанова
 5. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2022г. Докл.:Н.Стефанова
 6. Даване на съгласие за настаняване на бежанци от Украйна в социални жилища, изградени по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“. Докл.:Н.Стефанова
 7. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2022г.Докл.:М.Белухова
 8. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Дживгов в землището на с.Кръстава и с.Бозьова. Докл.:Н.Келчева
 9. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година. Докл.:Н.Келчева
 10. Одобряване на два броя петна за поставяне на временно-преместваеми съоръжения-подвижна табела и статична табела. Докл.:Н.Мерджанова
 11. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за 3бр. петна, разположени в парка пред Централен минерален плаж. Докл.:Иво Ардалиев
 12. Разрешение за изработване на план-схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ „Къща за гости-апартаментен тип, търговия, услуги, басейн и сауна“, в кв.2071 по кадастралната карта на гр.Велинград. Докл.: Д.Кондева
 13. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Трасе на нов водопровод за минерална вода в м.“Вельовица“. Докл.: Д.Кондева
 14. Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.107 по плана на гр.Велинград. Докл.: Д.Кондева
 15. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПР, засягащ част от кв.255 по плана на гр.Велинград. Докл.: Д.Кондева
 16. Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на ПР, засягащ част от кв.120 по плана на гр.Велинград. Докл.: Д.Кондева
 17. Одобряване на  ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III -Картофосортировъчен пункт, м.“Сивек“, гр.Велинград. Докл.: Д.Кондева
 18. Разрешаване на ПУП – промяна предназначението на земеделска земя върху  която е построена жилищна сграда в м.“Мариница-Оранжериите“, землище с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 19. Разрешение за изработване на ПУП за изменение плана за застрояване в м.“Бучимиша“ по КК на гр.Велинград. Докл.:М.Тасева
 20. Разрешение за изработване ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.“Делове“, УПИ „За паркинг“ в кв.1017 и част от улица – собственост на Община Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 21. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.“Вельовица“ по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 22. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за ново трасе на подземен водопровод за обект „Трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза“. Докл.:инж.Я.Савова
 23. Разрешение за изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация в кв.1981 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 24. По Програмата за работа на ОбС:

24.1. Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план на Община Велинград. – непредставен от м.март

24.2. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2022г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“. – непредставен от м.март

24.3. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. – непредставена

24.4. Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград за 2021г.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

26.04.2022г.      /вторник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.04.2022г.     /вторник/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.04.2022г.

/вторник/16.00Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство27.04.2022г.

/сряда/14.00Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване27.04.2022г.

/сряда/15.00Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество27.04.2022г.

/сряда/16.00Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/

Вашият коментар