Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „Работник поддръжка“

0
87

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността

„Работник поддръжка“

 

  1. Допуснати до следващия етап на подбора кандидати

 

 

Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението
1 Георги Димитров Цимпарев Вх.№01-27/21.06.22г.
2 Ивелина Рускова Атанасова Вх.№01-28/21.06.22г.
3 Виолета Стоянова Касянова Вх.№01-29/21.06.22г.
4 Роман Славчов Чилев Вх.№01-30/21.06.22г.
5 Фанка Борисова Георгиева Вх.№01-31/21.06.22г.
6 Илия Христов Румбин Вх.№01-32/21.06.22г.
7 Ангел Иванов Караилиев Вх.№01-33/21.06.22г.
8 Алин Искренов Синапов Вх.№01-34/21.06.22г.
9 Силвия Борисова Козинарова Вх.№01-35/21.06.22г.
10 Василка Зинкова Янева Вх.№01-36/21.06.22г.
11 Мустафа Алиев Съртев Вх.№01-37/21.06.22г.
12 Атидже Алишова Кехайова Вх.№01-38/22.06.22г.
13 Хава Решит Бутрева Вх.№01-39/22.06.22г.
14 Фатима Ахмед Арнаудова Вх.№01-40/22.06.22г.
15 Сайда Тахир Хантина Вх.№01-41/22.06.22г.
16 Дурда Ахмед Баракова Вх.№01-42/22.06.22г.
17 Арфе Джемал Хасан Вх.№01-43/22.06.22г.
18 Атидже Мехмед Доспадска Вх.№01-44/22.06.22г.
19 Инка Салих Рубска Вх.№01-45/22.06.22г.
20 Айше Мустафова Сеферова Вх.№01-46/22.06.22г.
21 Алиш Мустафов Кенанов Вх.№01-47/23.06.22г.
22 Алиш Манушев Белчов Вх.№01-48/23.06.22г.
23 Асан Асанов Сеферов Драгиново Вх.№01-49/23.06.22г.
24 Миглен Малинов Кичиков   Драгиново Вх.№01-50/23.06.22г.
25 Мехрема Алишова Кичилиева Вх.№01-51/23.06.22г.

 

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 24.06.2022 г., от  16.00 часа, в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, гр. Велинград

 

 

 

 

  1. Недопуснати до следващия етап на подбора кандидати

 

Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението Основание за недопускане
 

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

                                                 

Председател: ………………………

                            Ат.Палигоров / П/

Членове:

  1. ………………………………
  2. ……………………………….
  3. ………………………………..
  4. ……………………………….

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

 

Дата:24.06.2022г.

гр. Велинград

Вашият коментар