СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ,,РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

0
49

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

С П И С Ъ К

С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА

 ДЛЪЖНОСТТА ,,РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 

Трите имена на кандидата за длъжността ,,Работник поддръжка‘‘ телефон Брой точки в низходящ ред
1 Сайда Тахир Хантина 0877868277 89
2 Атидже Мехмед Доспадска 0882488445 89
3 Фатима Ахмед Арнаудова 0878902288 90
4 Дурда Ахмед Баракова 0878767087 90
5 Атидже Алишова Кехайова 0877785497 91
6 Фанка Борисова Георгиева 93
7 Мустафа Алиев Съртев 0877535417 93
8 Инка Салих Рубска 0882443853 93
9 Алиш Мустафов Кенанов 0888914923 93
10 Роман Славчов Чилев 94
11 Илия Христов Румбин 0895877424 94
12 Айше Мустафова Сеферова 0896517346 94
13 Алиш Манушев Белчов 94
14 Мехрема Алишова Кичилиева 94
15 Асан Асанов Сеферов 0879325128 95
16 Миглен Малинов Кичиков 95
17 Георги Димитров Цимпарев 0893809118 96
18 Виолета Стоянова Касянова 0895944137 96
19 Ангел Иванов Караилиев 0895943111 96
20 Алин Искренов Синапов 0893886799 96
21 Василка Зинкова Янева 0897200816 99
22 Хава Решит Бутрева 0886546150 101
23 Арфе Джемал Хасан 0876453382 104
24 Силвия Борисова Козинарова 0895139053 105
25 Ивелина Рускова Атанасова 0895314355 105

 

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

 

Председател: Ат. Палигоров /П/

Членове:

  1. ………………………………….
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………
  4. ……………………………………

 

 

 

 

ДАТА: 24.06.2022г.

гр. Велинград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар