Удължава се услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

0
119

EVsФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция тип 3 BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Операцията се осъществява с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19

 

ОБЯВА

Продължава набирането на заявления по услугата „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

     Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

Управляващ орган – Агенция за социално подпомагане

Проектът обхваща периода от  04.01.2021г до 30.09.2022 година. и е с капацитет 170 места.

 

     Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

 

Конкретните цели на операцията са насочени към:

     Целта на операцията е да допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма, осигурявана със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“.

 

Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:

1.Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност хора в затруднение поради  влошената  икономическа  обстановка  в  страната,  хора,  които  поради възрастта  си  или  налични  увреждания  са  в  по-висок  риск  от  заразяване  и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3.Лица,  обект  на  социално  подпомагане,  за  които  е  установена  нужда  от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

     За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получават от програмата.

     За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевата група по програмата.

     Необходимите документи за включване в проекта – заявление-декларация, може да се получи от Деловодството на Община Велинград, както и на страницата на община Велинград, Дирекция „Социално подпомагане” Велинград и ОССУ ”Дом за стари хора Ела”. Община Велинград предоставя горещ телефон и електронна поща за потребностите на заинтересованите лица.

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19 

Вашият коментар