Oбявява свободно работно място за длъжността „ уредник”в направление „Художествено” в музея

0
636

Исторически музей – Велинград със седалище и адрес град Велинград ул. „Владо Черноземски” № 4 

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

Професионално направление – изобразително изкуство, теория на изкуствата; Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство – 2 години в съответното професионално направление, отговарящо на тематичния обхват на колекциите на музея;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 Като предимство се счита:

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти на музея;

Чуждоезикова подготовка;

Добра компютърна грамотност – да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet.

.

1.2. Кратко описание на длъжността:

Работи за осъществяване на музейното дело в областта на събирателската, фондова, научно-изследователска, експозиционна и популяризаторска работа, съгласно Закона за културното наследство и наредбите в областта на музейното дело.

Спазва нормативните разпоредби.

Отговаря за  художествения фонд и извършва научната му обработка.

Отговаря за съхранението, опазването и състоянието на творбите в  експозициите и фондохранилището.

Подготвя необходимата документация за идентификация на новопостъпили творби.

Участва в изготвяне в експозиционни документи – тематични структури, тематико-експозиционни планове и др.

Участва в съставянето на научните паспорти и различни видове картотеки, свързани с художествения фонд.

Участва в уреждането на постоянни, временни изложби и пленери в Художествена галерия „Цвета Шуманова” – Велинград  и музея.

Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на културата и образователни програми в музея.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография (CV)

Документ за трудов стаж и професионален опит (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

  1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Исторически музей – Велинград, ул. „Владо Черноземски” №4, Деловодство,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 16.00 часа.

Лице за контакт:  Димитринка Горанова. Телефон за контакти: 0879506019

  1. Срок за подаване на документите: 08 декември 2022 година включително.
  2. Етапи:

     5.1. Подбор по документи на 12 декември 2022 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Исторически музей – Велинград  http://museum.velingrad.eu/site/

     5.2. Събеседване.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Вашият коментар