ОБЯВА

0
116

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

 

 

Община Велинград

обявява  процедура за подбор на кандидати за длъжността ,,Работник поддръжка‘‘

 (1 бр. на трудово правоотношение/8 ч. на ден)

 

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
* Основно образование – завършена образователна степен и свидетелство за професионална квалификация, професия „Помощник в строителството”;

* Професионален опит – не се изисква;
* Добри организационни и комуникативни умения;
* Умения за работа в екип;
* Да не са осъждани.

 

Лицата, които ще бъдат назначени следва:

* Да са преминали обучение ПК – 1 степен 5820801 „Основни и довършителни работи”

* Да притежават способност за планиране и организиране на дейността си.

 

Основни дейности и задължения на наетите лица:

* Изпълнява указанията на Работодателя / упълномощено от него лице / или кмет на населено място

* Спазва стриктно графика за работно време и всички вътрешни правила

* Извършва обща работа

* Извършва обща работа на строителни общински обекти

* Извършва товаро- разтоварни и преносни работи

* Събира и изнася на определени места отпадъци

* Грижи се за гробищния парк, коси, отстранява клони, храсти и ги поддържа в добро състояние и вид

* Почиства обществени сгради, улици и озеленени площи

* Прибира инструментите и материалите след приключване на работа

* Изпълнява и други конкретно поставени задачи свързани с изпълняваната длъжност

 

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен подборът 1 работно място.

Работно време – пълно работно време – 8-часов работен ден.

Продължителност на заетостта: От датата на сключване на трудовия договор до дата на приключване на проекта- 30.06.2023г., или за срока на действие на договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01

 

Документи за кандидатстване:
Заявление по образец;
Автобиография по образец;
– Лична карта за справка;
– Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
– Копие на свидетелство за префесионална квалификация, професия помощник в строителството

– Медицинско свидетелство (при одобрение за работа).

 

Образци на документите може да изтеглите от прикачените файлове към обявата, както и от деловодството на Община Велинград.

 

Място за подаване на документи:
гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” 35, Общинска администрация Велинград, ет. 3, стая 34

 

Срок за подаване на документи:
От 08:30ч. на 21.11.2022г. до 17.00 часа на 25.11.2022 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Велинград.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите: 29.11.2022г.

Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Велинград и на сайта на Общината.

 

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Велинград и на сайта на Общината.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

 

Вашият коментар