Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „Работник поддръжка“

0
121

 

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01

 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

  1. Допуснати до следващия етап на подбора кандидати

 

 

Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението
1 Тинка Иванова Янкова Вх.№01-104/24.11.22г.

 

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.11.2022 г., от  11.00 часа, в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, гр. Велинград

 

 

 

 

  1. Недопуснати до следващия етап на подбора кандидати

 

Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението Основание за недопускане
 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

                                                  

Председател: ………………………

                            Ат.Палигоров / П/

Членове:

  1. ………………………………
  2. ……………………………….
  3. ………………………………..
  4. ……………………………….

 

 

 

Дата:28.11.2022г.

гр. Велинград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар