СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ,,РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

0
121

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01

 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

 

Трите имена на кандидата за длъжността ,,Работник поддръжка‘‘

телефон Брой точки в низходящ ред
1 Тинка Иванова Янкова 0895 23 27 58 83
       

 

 

 

 

КОМИСИЯ:

 

 

Председател: Ат. Палигоров /П/

Членове:

  1. ………………………………….
  2. ……………………………………
  3. ……………………………………
  4. ……………………………………

 

 

 

 

ДАТА: 29.11.2022г.

гр. Велинград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар