СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

0
190

 

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Уважаеми Дами и Господа,

 

Уведомяваме Ви, че

в изпълнение на Поддейност 1 Организиране на двудневна кръгла маса; Дейност 5 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност) в изпълнение на договор: BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ще се проведе

Двудневна кръгла маса с участието на изявени представители на уязвимите групи, местна власт, държавни институции и граждански сектор за дискусия по проблемите, свързани с образованието на уязвими групи

 

 

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20.01.2023 и 21.01.2023

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: семинарна зала на СПА ХОТЕЛ ЕЛБРУС – гр. Велинград,  бул.“Хан Аспарух“ 116Б, зала 2

УЧАСТНИЦИ:  20 – 25  лица

Обща цел : Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност чрез организиране и провеждане на двудневна кръгла маса с участието на изявени представители на уязвимите групи, местна власт, държавни институции и граждански сектор за дискусия по проблемите, свързани с образованието на уязвими групи за минимум 20 участника.

Ако проявявате интерес, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

Приложение: Програма /примерни теми за дискусия/

С уважение,

Атанас Палигоров – Ръководител проект

 

Дамян Грозданов –  Представляващ Сдружение Гражданско общество – Изпълнител на Дейност

www.eufunds.bg 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Вашият коментар