СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

0
202

 

Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Уважаеми Дами и Господа,

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на

Поддейност 3 Инициативи за подобряване на обществения ред;

Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :

BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ще се проведе

Двудневен семинар

„Ромската престъпност и противообществени прояви – мит или реалност.“

 

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20.01.2023 и 21.01.2023

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: семинарна зала на СПА ХОТЕЛ ЕЛБРУС – гр. Велинград,  бул.“Хан Аспарух“ 116Б, ет.2, зала 1

УЧАСТНИЦИ:  20 – 25  лица

СЕМИНАРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА :

 

  • представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация
  • представители на институции – МВР; МОН;АСП/ДСП; ОЗД; Агенция по заетостта / Дирекция бюро по труда; други заинтересовани представители на общински и държавни структури; социални услуги и НПО сектор;
  • други заинтересовани лица

БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!!!!

Ако проявявате интерес, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

Приложение: Програма Двудневен семинар „Ромската престъпност и противообществени прояви – мит или реалност.“

 

С уважение,

Атанас Палигоров – Ръководител проект BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Дамян Грозданов –  Представляващ Сдружение Гражданско общество – Изпълнител на Дейност

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

 

Вашият коментар