Обява

0
121

migОБЯВА

 

МИГ Белово, Септември, Велинград

 с подкрепата на 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

 

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват във включване на нови и разнообразни събития в дейността на читалищата; популяризиране на историческото развитие на територията; провеждане на спортни и културни мероприятия, които да станат ежегодни; съхраняване и популяризиране на местното културно и историческо наследство; популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство; провеждане на местни празници, възстановки на исторически събития, които да станат ежегодни; съхранение на археологическите паметници на територията.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати: 

 1. Общините от територията на МИГ;
 2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
 3. Читалища от територията на МИГ;
 4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:

 1. Проучване, изучаване и съхранение на местното наследство – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
 2. Организиране и провеждане на: 

– Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство; 

 1. Популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство, чрез:

– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;

– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.)

– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит; 

 1. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др.
 2. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територията.

 

Допустими разходи:

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта: 

 1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение; 
 2. Разходи за организиране на пътувания – разходи за командировки: пътни, дневни разходи и нощувки, съгласно действащите Наредба за командировките в страната;
 3. Разходи за материали, консумативи;
 4. Разходи за закупуване на оборудване  – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи;
 5. Разходи за външни услуги; 

– Наем на помещения и апаратура;

– Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.;

– Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;

– Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите по проекта (пощенски разходи, застраховки, разходи за изготвяне на проекти за извършване на археологически проучвания, реставрация и консервация и др.)

 

Период за прием:

Втори прием:

Начален срок: 20.03.2023г.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2022г. 17.00 часа. 

 

Място на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване  на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема: 

Общ бюджет на процедурата е: 14 217,63 лв. 

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 2 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 5 000 лева

 

Интензитет на подпомагане

 1. 100 %  за получател  публично лице и проектът не генерира приход;
 2. 70 %  за получател публично лице и проектът генерира приход;
 3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;
 4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в обществена полза

 

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки
 1. Кандидатите са Юридически лица с нестопанска или Читалища
15
 1. Проекта включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство
10
 1. Дейностите по проекта се осъществяват в селата
10
 1. Проектът предвижда пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения
10
 1. Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното природно и материално културно – историческо наследство на  територията
10
 1. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти
10
 1. Дейностите по проекта насърчават съвместно участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора
10
 1. Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни идентичности и  културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, отразяващ съвременните методи за анимация в туризма.
10
 1. Дейностите по проекта включват участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи
10
 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция
5
ОБЩО 100

 

Минималният праг за преминаване етап „техническа и финансова оценка“ на проектното предложение е 5 точки.

 

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Мария Тодорова – Митова, Изпълнителен директор, тел.: 0879 812 850, e-mail: migvsb@abv.bg;

Николина Дечева, Експерт по прилагане на СВОМР, тел.: 0879 440 626, e-mail: migvsb@abv.bg.

СНЦ “МИГ Белово, Септември, Велинград”, гр. Белово ул. ”Орфей” №2А, тел./факс: 03581/37- 31, e-mail: migvsb@abv.bg.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com,  на сайта на Единния информационен портал за обща информация и управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Република България – http://www.eufunds.bg и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg 

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

 

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

mig1

Вашият коментар