МИГ „Белово, Септември, Велинград“ стартира дейностите по подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за Новия програмен период 2021-2027 г.

0
129

 На 23.03.2023 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ подписа договор за изпълнение на проект по процедура BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Целта на проектното предложение е да бъде разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г.

     Основната цел на проекта е разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград за програмен период 2023-2027г. Проектът ще бъде изпълнен на територията на трите общини – Белово, Септември и Велинград.

 

Специфични цели ще бъдат:

  • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР;
  • Информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията от повече от един фонд;
  • Придобиване на учения и създаване на капацитет на местни лидери;
  • Проучвания и анализи на територията относно потребностите и проблемите и възможностите за тяхното решаване чрез стратегия за ВОМР

Дейностите по проекта включват:

  • Популяризиране процеса на разработване на стратегията;
  • Проучвания и анализи на територията;
  • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г., включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности

     Екипът на „МИГ Белово, Септември, Велинград“ ще проведе редица информационни кампании, срещи, проучвания и анализи и ще включи в планираните събития максимално голям брой заинтересовани страни, така че да бъде разработена работеща Стратегия за Водено от общностите местно развитие, базирана на нуждите, специфичните характеристики и дадености на територията.

     Одобреният бюджет на проектното предложение е в размер на 40,100.20 лв.

     Срокът на изпълнение на проекта е до шест месеца, считано от датата на подписване на договора – 23.03.2023г.

 

Вашият коментар