СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

0
1662

                                     razvitie                                                                   

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА

ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011

„Център за социално включване „Развитие”

 

 

 

 

Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат
 

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

 

 

Психолог- 0,5 щ. бр.

 

Благослава Пламенова Зисова
Логопед-1 щ. бр. Гергана Апостолова Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар