СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

0
21

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на

Поддейност 2. Инициативи за популяризирането на културната идентичност на етническите общности.

Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :

BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

На 06.05.2023 от 17.30 часа

ще се проведе

Събитие ХЕДЕРЛЕЗЕ – с.ДРАГИНОВО

Очаква ВИ БОГАТА ПРОГРАМА с песни и танци! Честит празник на всички жители на Община Велинград! Честит имен ден на всички, носещи името Георги!

ВХОД СВОБОДЕН!!!!

АДРЕС: ГОЛЯМА СЦЕНА –  ГОЛЯМА СЦЕНА –  с. Драгиново /Централен площад/.

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез реализиране на дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие

ВХОД СВОБОДЕН!!!!

За повече информация, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

Дамян Грозданов –  Представляващ Сдружение Гражданско общество – Изпълнител на Дейност

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар