СЪОБЩЕНИЕ

0
87

soc.in     Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Дейност 5 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност) в изпълнение на договор: BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

НА

28.05.2023 от 17.00 часа

29.05.2023 от 11.00 часа

в зала на Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1

 

ще се проведе

 

Концерт „Млади таланти“

     Талантливи деца, вкл. представители на целевите групи ще представят различни видове изкуства (танцови и вокални изпълнения на представители на училищата и различни етноси от общината. Ще се изявяват индивидуално деца от двете училища /партньори по проекта/ с изявени творчески способности.

     Проведен е кастинг и обучение сценично поведение на подбраните чрез кастинга участници – деца от двете училища.

     Организирана е информационна кампания за преодоляване на негативните стереотипи за ромската общност като ще се раздават информационни брошури, които вече са раздавани на жителите на общината по време на концертите.

     Целта е да се формират представи за особеностите на етносите, чрез пресъздаване на техните традиции, обичаи, песни и танци, вкл. през очите на децата. Ще се стимулира възпитанието в дух на толерантност и разбирателство. Съвместното участие на всички етноси и общото удоволствие ще подпомогне преодоляването на различията и негативните нагласи и ще допринесе за съхраняване на културната идентичност.

     Дейността ще спомогне интеграцията на децата, приемането на различието и социализацията.

     Обща цел : Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност чрез организиране и провеждане на изложба на тематични детски рисунки.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

ВХОД СВОДЕН!!!!

Телефон за контакт и информация

0878854813 – Майя Грозданова

0885898185 – Иван Пещерски

–––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––-

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вашият коментар