ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

0
137

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

            Уведомяваме Ви, че на   30.06.2023 от 9.30 часа и  01.07.2023 от 10.00 часа  в зала на Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1,   ще се проведат първите два от поредицата  Семинари  на тема „Ползата от образователната интеграция и приемането на различието“.

            Семинарите имат за цел повишаване на информираността и разбирането на проблемите и ситуацията на различните етнически групи в общността, смисъла на интеграцията като двупосочен и динамичен процес и взаимно приемане, уважение, учене и подкрепа, както и разбирателство между родителите представители на различни етнически групи. Семинарите са интерактивни и залагат на ученето чрез преживяване, както и използването на арт-техники при работа. Подходящи са за родители на деца, както в предучилищно, така и в начален и среден етап на обучение. Подтемите на първите два семинара от поредицата „Ползата от образователната интеграция и приемането на различието“ са:

30.06.2023 година – с начален час 09:30 часа –  „Ролята на родителя в образователна интеграция”

01.07.2023 година – с начален час 10:00 часа – „Образованието на подрастващите – ключ към успешното бъдеще“

ВХОД СВОБОДЕН!

За всеки участник са  предвидени тематични материали, кафе-пауза и обяд.

Семинарите са в  изпълнение на Дейност 4 Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието  в изпълнение на договор: BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Телефон за допълнителна информация – 0898 296 705 Янева

–––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––-

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вашият коментар