ОБЯВА

0
46

logoОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 3:     „Насърчаване на участието на родителите в образователния процес“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Експерт образователни дейности – 1 позиция. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално образование – висше в областта на педагогиката и хуманитарните науки;
  • Минимум 2 години опит в областта на педагогиката и хуманитарните науки;
  • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • да има експертни умения и опит в подготовка и разработване на програми и обучителни материали;
 • да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • разработва програма и обучителни материали за реализиране на дейността;
 • подготвя и реализира сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта, в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен, групови занятия в общността по различни теми;
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.
 • води задължителна документация по проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените     кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.09.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време

2.  Педагог– 2 позиции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше в областта на педагогиката и хуманитарните науки, с педагогическа правоспосоност;
 • Минимум 2 години опит в областта на педагогиката и преподаването;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги и образованието;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия.

Профил на длъжността:

 • подготвя и реализира сесии на „Клуб на поколенията“ с участници в проекта, в сътрудничество с други специалисти на Сдружение ОПУР;
 • участва в работни срещи за планиране на дейността;
 • осъществява кампании на терен, групови занятия в общността по различни теми;
 • насърчава родителите за участие в образователния процес чрез индивидуални и групови консултации по време на реализиране на проектинте дейности;
 • води задължителна документация по проекта.
 • носи етична отговорност в рамките на реализираните дейности.

Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор – до 30.06.2023 година или за срока на действие на Договор № BG05M9OP001-2.056- 0009-C01, ако бъде прекратен по-рано или удължен. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.

Работно време – непълно, сумарно работно време

Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.

–     Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

 

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 10.07.2023 година /включително/  по електронна поща upsda.bg@gmail.com,  по пощата или лично на адреса на организацията.

            Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес за датата, място и час на събеседването.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Пакет от документи за кандидатстване
 • Дата на обявяване – 03.07.2023 година 

   

 

1.CV 

2. Заявление-декларация

Този документ е създаден в рамките на Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР.

Европейски социален фонд: Инвестира във вашето бъдеще!

 

Вашият коментар