ОБЯВА

0
36

logoОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 4: „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

1. Актьор– 1 позиция
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– Минимално образование – висше в областта на изкуствата/актьорско майсторство.
– Минимум 1 година опит в областта на театъра и изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
– Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

Ще се счита за предимство:
• да има практически опит в работа с уязвими групи и в изпълнение на проекти в социалната сфера, образованието и изкуството;
• да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
• Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:
• Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
• Провежда групова работа – Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
• Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и в края на груповата работа;
• Подготвя и участва в представителна изява – театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на театрални техники за работа с маргинализирани групи.
• Участва в представителни изяви по проекта;
• Изготвя доклади за оценка на дейността;
• Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.
Работно време – непълно, сумарно работно време.

Необходими документи:
заявление за кандидатстване /по образец/;
автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.
Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.
– Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/.

Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 10.07.2023 година /включително/ по електронна поща upsda.bg@gmail.com, по пощата или лично на адреса на организацията.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес за датата, място и час на събеседването.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Пакет от документи за кандидатстване Дата на обявяване – 03.07.2023 година

Този документ е създаден в рамките на Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР.

Европейски социален фонд: Инвестира във вашето бъдеще!03

Вашият коментар