ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

0
101

     В изпълнение на Административен договор РД 50-82/23.03.2023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 “Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. е разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград за периода 2021-2027г.

     МИГ Белово, Септември, Велинград КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ на обществено обсъждане на разработения проект на СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДАТА: 19.09.2023г.

ЧАС: 15:00 часа

МЯСТО: Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала

Вашият коментар