Прессъобщение за представяне на проект „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

0
122

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

     На 25.09.2023г. от 09:30 часа ще се проведе публично събитиезаключителна пресконференция във връзка приключване на дейностите по  проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ с участието на заместник-кмета на Община Велинград – Атанас Палигоров.

 

     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД –  Бенефициент  по проект „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

 

    Проектът се изпълнява във връзка със сключени договори по две оперативни програми:

 

  • ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 в размер на 1 169 020.81 лв., от които 993 667.69 лв. от Европейския социален фонд и 175 353.12 лв. Национално финансиране.
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 в размер на 389 826.62 лв., от които 331 352.63 лв. от Европейския социален фонд и 58 473.99лв. Национално финансиране.

 

Общата стойност на проекта е 1 558 847,43 лв. /един милион петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/ лв.

Дата на подписване на договора: 16.08.2021 г.

Периодът на изпълнение е 16.08.2021  – 30.09.2023 г.

 

     Участниците ще имат възможността да се запознаят с периода на изпълнение на проекта, дейностите, размера на средствата и с постигнатите резултати от него.

 

     На събитието ще бъдат представени основната цел/и на проекта, която ще предложи интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на целевите групи чрез реализацията на комплексни мерки за интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) с цел допълване на мерките по изграждане на социални жилища по ОП РР.

 

      Ще бъде осигурено присъствието на представители на партньорите по проекта, а именно:

 

ПО ОПРЧР:

Сдружение Консултантско бюро Напредък 7

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ПО НОИР:

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НЕОФИТ РИЛСКИ“

Вашият коментар