Обява

0
38

evsyuz

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

 

ОБЯВА

 

Община Велинград, стартира проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – ,,Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Проектът обхваща периода от 01.10.2022г до 31.12.2024 г.

и е с капацитет от 170 места

 

     Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Велинград.

     Ще бъде предоставен Топъл обяд на хора, които не са в състояние сами или с  помощта на свои близки да си осигурят такава-прясно приготвена топла храна, която включва: супа,основно ястие и хляб и веднъж седмично десерт.

     Съгласно изискванията и в съответствие с целите на операцията, допустимите целеви групи са:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 
  2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 

 

  1. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 
  2. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 
  3. Скитащи и бездомни лица; 
  4. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

     В тази връзка Община Велинград набира кандидат – потребители. Желаещите могат да заявяват своя интерес за включване в програмата чрез попълване на Заявление-Декларация Приложение № 1  и декларация Приложение № 6 /на деловодството/ в сградата на общинска администрация Велинград, всеки работен ден до 17.00 часа.

     Принадлежността  на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция ,,Социално подпомагане“ гр. Велинград.Сформирана комисия към Община Велинград ще извърши подбор на потребителите.Лицата, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък ,, резерви“.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.
   

Лица,които принадлежат към целевите групи и имат желание да се включат в услугата трябва да подадат необходимите документи на Деловодството на Община Велинград.

  • Заявление-декларация Приложение №1 /по образец/, може да се получи от Деловодството на Община Велинград, на страницата на община Велинград и от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Велинград.
  • Декларация Приложение №6 за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация
  • Копие от ТЕЛК /ако е приложимо/

 

 

Вашият коментар