ОБЯВЛЕНИЕ Вх.№92-00/1634 от 08.05.2024г.

0
134

zaetos na horataВъв връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.005-0068 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.005-0068-C01 по процедура за директно предоставяне BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“,  финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

 

Община Велинград обявява прием на документи за следните  длъжности:

 1. „Психолог“ – 1 позиции на пълен работен ден
 2. „Специалист социални дейности“ – 1 позиция на пълен работен ден
 3. Индивидуален „Мениджър на случай“ – 2 позиции на пълен работен ден

 

 1. „Психолог“ – 1/едно/ лице на трудов договор при пълно работно време.

Срок за работа – 16 месеца.

 

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността „Психолог“:

 

1.1.Образователна степен: Висше

1.2.Образователно – квалификационна степен „Бакалавър“/„Магистър”;

1.3.Професионално направление –  „Психология“

Професионален опит: Не се изисква

Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Вид договор: Трудов – за определен срок, съгласно условията на проекта /за 16 месеца/

Работно време:  пълно работно време

 

     2.Допълнителни умения и компетентности, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.
 • Познаване на вътрешните разпоредби на РАБОТОДАТЕЛЯ за реда и условията за предоставяне на социални услуги;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • да предлага решения на проблемите;
 • да притежава обективност на преценката;
 • да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора от уязвимите групи

 

3.Условия на работа

3.1.Пълно работно време с продължителност 8 часа – от 08:30 до 12:30  и от 13:00 до 17:00;

3.2.Място на работа: Административна сграда, община Велинград.

4.Основни задължения:

4.1.Анализиране на специфичните нужди, идентифициране и избор на лицата за включване в дейностите и при изготвяне на индивидуалните планове на лицата

4.2.Психологическа подкрепа на лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост

4.3.Психологическа подкрепа и на семействата на лицата от уязвимите групи

4.4. Предлагане на съвременни методи на работа, подкрепа в кризисни ситуации

4.5. Прилагане на техники за справяне със стреса и повишаване на самооценката на включените в дейността представители на целевата група

4.6. Насочване към придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия, развитие на различни навици и умения за живот и др.

4.7. Изготвяне профил на лицата от уязвимите групи за да се определят най-подходящите мерки за тяхното личностно развитие и професионална реализация

 4.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности;

 4.9.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация.

 4.10.Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

4.11.Консултира специалистите от екипа на проекта

5.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:

5.1. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината и на Ръководителя по Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“

5.2.Документи за кандидатстване:

5.2.1.Заявление по образец /Приложение № 1/

5.2.3.Автобиография по образец /Приложение № 2/

5.2.4..Декларация за обстоятелства по чл.107а,ал.1 от КТ/Приложение№ 3/

5.2.5.Декларация по образец /Приложение № 4/

5.2.6.Декларация по образец съгласно Закона за личните данни /Приложение № 5/

5.2.7.Копие от документ за завършено висше образование

5.2.8.Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги

5.2.9.Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)

5.2.10.Документ за самоличност /за справка/

5.2.10.Служебна бележка от Дирекция Бюро по труда / ако е приложимо/

 

II.„СПЕЦИАЛИСТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“  1 /едно/ лице на пълен работен ден

       Срок за работа – 16 месеца.

 

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността „СПЕЦИАЛИСТ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

Образователна степен: Висше

Професионален опит: Не се изисква

Кандидатите с висше образование, с професионално  направление  „Социални дейности“ и „Право“ са с предимство.

Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Вид договор: Трудов – за определен срок, съгласно условията на проекта /16 месеца/

Работно време: 1 място на 8 часа /пълно работно време/

 

    2.Допълнителни умения и компетентности, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.
 • Познаване на вътрешните разпоредби на РАБОТОДАТЕЛЯ за реда и условията за предоставяне на социални услуги;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • да предлага решения на проблемите;
 • да притежава обективност на преценката;
 • Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора от уязвимите групи

 

3.Условия на работа

3.1.Пълно работно време с продължителност 8 часа – от 08:30 до 12:30  и от 13:00 до 17:00;

3.2.Място на работа: Административна сграда, община Велинград.

4.Основни задължения:

4.1.Идентифициране на минимум 60 лица от целевите групи и определяне на индивидуален набор от мерки за тяхното активно приобщаване

4.2.Анализира специфичните нужди, идентифициране и избор на лицата за включване в дейностите и при изготвянето на индивидуалните планове на лицата

4.3. Изготвяне профил на лицата от уязвимите групи за да се определят най-подходящите мерки за тяхното личностно развитие и професионална реализация

4.4.Изготвяне на професионални досиета с насоки и препоръки за развитие и реализация

4.5. Изпълнява в срок всички заложени дейности;

4.6.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация.

4.7.Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

5.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:

5.1. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината и на Ръководителя по Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“

5.2.Документи за кандидатстване:

5.2.1.Заявление по образец /Приложение № 1/

5.2.3.Автобиография по образец /Приложение № 2/

5.2.4..Декларация за обстоятелства по чл.107а,ал.1 от КТ/Приложение № 3/

5.2.5.Декларация по образец /Приложение №4/

5.2.6.Декларация по образец съгласно Закона за личните данни /Приложение№5/

5.2.6.Копие от документ за завършено образование

5.2.7.Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги

5.2.8.Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)

5.2.9.Документ за самоличност /за справка/

5.2.10.Служебна бележка от Дирекция Бюро по труда / ако е приложимо/

 

III.Индивидуален „Мениджър на случай“ –  2/две/ лица на трудов договор при пълно работно време.

Срок за работа – 16 месеца.

 

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността индивидуален „Мениджър на случай“:

 

1.1.Образователна степен:  Висше

Професионален опит: Не се изисква, наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Вид договор: Трудов – за определен срок, съгласно условията на проекта /за 16 месеца/

Работно време:  пълно работно време

 

     2.Допълнителни умения и компетентности, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.
 • Познаване на вътрешните разпоредби на РАБОТОДАТЕЛЯ за реда и условията за предоставяне на социални услуги;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • да предлага решения на проблемите;
 • да притежава обективност на преценката;
 • да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора от уязвимите групи

 3.Условия на работа

3.1.Пълно работно време с продължителност 8 часа – от 08:30 до 12:30  и от 13:00 до 17:00;

3.2.Място на работа: Административна сграда, община Велинград.

4.Основни задължения:

 

4.1. Да подпомага лицата от целевата група по проекта и проследява в мерките по проекта.

4.2. Информира лицата от целевите групи за възможностите за участие и заетост според техните индивидуални нужди

4.3.Повишава мотивацията на лицата от целевата група за тяхното участие на пазара на труда

4.4. Определя индивидуалните цели и разработва индивидуален кариерен план за всяко лице от целевата група

4.5. Подпомага лицата за реализация на плана в рамките на проекта

4.6. Изпълнява в срок всички заложени дейности;

4.7.Предоставя подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда

4.8. Заедно с психолога и специалист социални дейности работи за анализиране на специфичните нужди, идентифициране и избор на лицата за включване в дейностите и участва при изготвяне на индивидуалните планове на лицата.

 4.9.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация.

 4.10.Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения.

 5.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:

5.1. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината и на Ръководителя по Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“

5.2.Документи за кандидатстване:

5.2.1.Заявление по образец /Приложение № 1/

5.2.3.Автобиография по образец /Приложение № 2/

5.2.4..Декларация за обстоятелства по чл.107а,ал.1 от КТ/Приложение № 3/

5.2.5.Декларация по образец /Приложение № 4/

5.2.6.Декларация по образец съгласно Закона за личните данни /Приложение № 5/

5.2.7.Копие от документ за завършено висше образование

5.2.8.Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги

5.2.9.Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)

5.2.10.Документ за самоличност /за справка/

5.2.10.Служебна бележка от Дирекция Бюро по труда / ако е приложимо/

 

IV.Продължителност на осигурената заетост

      С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Психолог“ , „Специалист социални дейности“ и  индивидуален „Мениджър на случай“ ще бъдат сключени 4 договора, от които за длъжността „Психолог“ 1 /един/ договор на пълно работно време; за длъжността „Специалист, социални дейности “ 1 /един/ договор на пълно работно време, индивидуален „Мениджър на случай“ 2/два/ договора на пълно работно време.

     Продължителност на осигурената 16 месеца.

      Възнаграждението по договора се осигурява, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.005-0068 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.005-0068-C01 по процедура за директно предоставяне BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“,  финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап –подбор по документи
 2. Втори етап– събеседване

Дата на провеждане на събеседване на 16.05.2024г.

 

      Всички постъпили Заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия назначена със Заповед на кмета на община Велинград.

 • Комисията изготвя протокол и списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Допуснатите до втори етап/събеседване/ кандидати ще бъдат уведомени по телефон и/или по ел.поща, както и чрез обява на интернет страницата на община Велинград в раздел „Обяви“ подраздел „Конкурси за назначаване и свободни работни места“ таблото за обяви на Общинска администрация – Велинград.
 • Комисията изготвя протокол и списък на класираните кандидати.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на таблото за обяви на Общинска администрация – Велинград и публикувани на официалната интернет страница на община Велинград, в раздел „Обяви“ подраздел „Конкурси за назначаване и свободни работни места“.

     Всички документи по образец, които следва да бъдат подадени от кандидатите могат да се вземат от Деловодството на община Велинград или да се изтеглят от сайта на община Велинград.

 V.Срок за подаване на документи :

      Кандидатите могат да подават документи всеки работен ден от  08.05.2024г. до 14.05.2024г. включително от 08:30ч. до 17:00ч. в Деловодството на Общинска администрация – Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“№35

 

За повече информация:

Исмаил Моллов – ръководител на проекта

гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35

телефони за връзка: 0885 455245

 

 

            С уважение:

            Д-Р КОСТАДИН КОЕВ /П/

           кмет на община Велинград

Списък на допуснати и недопуснати

Обявление 2

Протокол 1

Протокол 2

 

Вашият коментар