Започна изпълнението на дейности по проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград”

0
267
     Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград” е по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027” и се финансира с европейски и национални средства в размер на близо 390 000 лв. От началната пресконференция по проекта стана ясно, че той е насочен към уязвими групи в неравностойно положение на пазара на труда, основно безработни лица – младежи, самотни родители, лица над 50-годишна възраст, безработни с основно образование и без квалификация, маргинализирани общности и хора, понасящи или изложени на риск от бедност. Основната цел на екипа е да подкрепи процеса на социално включване на лицата от уязвимите групи чрез реализиране на комплекс от взаимодопълващи се дейности за осигуряване на трайна интеграция на пазара на труда и повишаване на качеството на живот.
     Ще бъде извършен подбор на поне 60 лица с основен фокус към уязвимите групи, за които специалисти ще изготвят индивидуални планове за подкрепа в професионален и психологически аспект. 37 от тях подбраните лица ще преминат обучение за някои от професиите: еколог, здравен асистент, готвач и работник в озеленяването и допълнително 14 лица – за базова дигитална компетентност.
В края на проекта минимум 7 лица трябва да са с осигурена трудова заетост.

Вашият коментар