ОБЯВЛЕНИЕ

0
84

zaetos na horata

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.005-0068 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.005-0068-C01 по процедура за директно предоставяне BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“,  финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

Община Велинград обявява прием на документи за следните  длъжности: 

 1. Индивидуален „Мениджър на случай“ – 1позиция на пълен работен ден
 2. Експерт психолог-професионално ориентиране и кариерно консултиране – 1 позиция на граждански договор за 80 часа на месец

I.Индивидуален „Мениджър на случай“ –  1/едно/ лице на трудов договор при пълно работно време.

Срок за работа – 15 месеца.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността индивидуален „Мениджър на случай“:

1.1.Образователна степен:  Висше

Професионален опит: Не се изисква, наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Вид договор: Трудов – за определен срок, съгласно условията на проекта /за 16 месеца/

Работно време:  пълно работно време

2.Допълнителни умения и компетентности, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.
 • Познаване на вътрешните разпоредби на РАБОТОДАТЕЛЯ за реда и условията за предоставяне на социални услуги;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • да предлага решения на проблемите;
 • да притежава обективност на преценката;
 • да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора от уязвимите групи

 3.Условия на работа

3.1.Пълно работно време с продължителност 8 часа – от 08:30 до 12:30  и от 13:00 до 17:00;

3.2.Място на работа: Административна сграда, община Велинград.

4.Основни задължения:

4.1. Да подпомага лицата от целевата група по проекта и проследява в мерките по проекта.

4.2. Информира лицата от целевите групи за възможностите за участие и заетост според техните индивидуални нужди

4.3.Повишава мотивацията на лицата от целевата група за тяхното участие на пазара на труда

4.4. Определя индивидуалните цели и разработва индивидуален кариерен план за всяко лице от целевата група

4.5. Подпомага лицата за реализация на плана в рамките на проекта

4.6. Изпълнява в срок всички заложени дейности;

4.7.Предоставя подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда

4.8. Заедно с психолога и специалист социални дейности работи за анализиране на специфичните нужди, идентифициране и избор на лицата за включване в дейностите и участва при изготвяне на индивидуалните планове на лицата.

 4.9.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация.

 4.10.Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения. 

5.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:

5.1. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината и на Ръководителя по Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“ 

5.2.Документи за кандидатстване:

5.2.1.Заявление по образец /Приложение № 1/

5.2.3.Автобиография по образец /Приложение № 2/

5.2.4.Декларация за обстоятелства по чл.107а,ал.1 от КТ/Приложение №3/

5.2.5.Декларация по образец /Приложение №4/

5.2.6.Декларация по образец съгласно Закона за личните данни /Приложение № 5/

5.2.7.Копие от документ за завършено висше образование

  5.2.8.Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги

5.2.9.Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)

5.2.10.Документ за самоличност /за справка/

5.2.10.Служебна бележка от Дирекция Бюро по труда / ако е приложимо/

II.Експерт психолог-професионално ориентиране и кариерно консултиране – 1 лице на граждански договор за 80часа на месец.

Срок за работа – 15 месеца.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността психолог-професионално ориентиране и кариерно консултиране

1.1.Образователна степен:  Висше,психолог

Професионален опит: Не се изисква, наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Вид договор: граждански – за определен срок, съгласно условията на проекта /за 15 месеца/

Работно време:  80 часа месечно

2.Допълнителни умения и компетентности, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word .
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.
 • Познаване на вътрешните разпоредби на РАБОТОДАТЕЛЯ за реда и условията за предоставяне на социални услуги;
 • да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • да предлага решения на проблемите;
 • да притежава обективност на преценката;
 • да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора от уязвимите групи 

3.Условия на работа

3.1.Непълно  работно време с продължителност – 80 часа месечно

3.2.Място на работа: Административна сграда, община Велинград.

4.Основни задължения:

4.1.Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги.

4.2.Анализиране на специфичните нужди, идентифициране и избор на лицата за включване в дейностите и при изготвяне на индивидуалните планове на лицата

4.3.Психологическа подкрепа на лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост

4.4.Психологическа подкрепа и на семействата на лицата от уязвимите групи

4.5. Предлагане на съвременни методи на работа и оказване на методическа подкрепа в кризисни ситуации

4.6. Прилагане на техники за справяне със стреса и повишаване на самооценката на включените в дейността представители на целевата група

4.7. Насочване към придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия, развитие на различни навици и умения за живот и др.

4.8. Изготвяне профил на лицата от уязвимите групи за да се определят най-подходящите мерки за тяхното личностно развитие и професионална реализация

 4.9. Изпълнява в срок всички заложени дейности;

 4.10.  Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация.

 4.11.Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за представителите на уязвимите групи, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

4.12.Познава и спазва етичния кодекс за работа с хора с увреждания.

4.13.Консултира специалистите от екипа на проекта

5.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:

5.1. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината и на Ръководителя по Проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“

5.2.Документи за кандидатстване:

5.2.1.Заявление по образец /Приложение № 1/

5.2.3.Автобиография по образец /Приложение № 2/

5.2.4.Декларация за обстоятелства по чл.107а,ал.1 от КТ/Приложение №3/

5.2.5.Декларация по образец /Приложение №4/

5.2.6.Декларация по образец съгласно Закона за личните данни /Приложение № 5/

5.2.7.Копие от документ за завършено висше образование

 5.2.8.Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги

5.2.9.Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо)

5.2.10.Документ за самоличност /за справка/

5.2.10.Служебна бележка от Дирекция Бюро по труда / ако е приложимо/

III.Продължителност на осигурената заетост

      С одобрения кандидат за заемане на длъжността индивидуален „Мениджър на случай“ ще бъде сключен 1 договор, на пълно работно време. Продължителност на осигурената заетост 15 месеца.      С одобрения кандидат за заемане на длъжността психолог-професионално ориентиране и кариерно консултиране ще бъде сключен 1 граждански договор, Продължителност на осигурената заетост 15 месеца. 

 Възнаграждението по договора се осигурява, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.005-0068 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.005-0068-C01 по процедура за директно предоставяне BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“,  финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

III.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап –подбор по документи
 2. Втори етап– събеседване

Дата на провеждане на събеседване на 18.06.2024г.

      Всички постъпили Заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия назначена със Заповед на кмета на община Велинград.

 • Комисията изготвя протокол и списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Допуснатите до втори етап/събеседване/ кандидати ще бъдат уведомени по телефон и/или по ел.поща, както и чрез обява на интернет страницата на община Велинград в раздел „Обяви“ подраздел „Конкурси за назначаване и свободни работни места“ таблото за обяви на Общинска администрация – Велинград.
 • Комисията изготвя протокол и списък на класираните кандидати.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на таблото за обяви на Общинска администрация – Велинград и публикувани на официалната интернет страница на община Велинград, в раздел „Обяви“ подраздел „Конкурси за назначаване и свободни работни места“.

     Всички документи по образец, които следва да бъдат подадени от кандидатите могат да се вземат от Деловодството на община Велинград или да се изтеглят от сайта на община Велинград.

 

IV.Срок за подаване на документи :

      Кандидатите могат да подават документи всеки работен ден от  13.06.2024г. до 17.06.2024г. включително от 08:30ч. до 17:00ч. в Деловодството на Общинска администрация – Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“№35

 

 

За повече информация:

Исмаил Моллов – ръководител на проекта

гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35

телефони за връзка: 0885 455245

 

            С уважение:

            Д-Р КОСТАДИН КОЕВ /П/

кмет на община Велинград

 

Проект  „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“, договор за БФП № BG05SFPR002-2.005-0068-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Вашият коментар