Покана

0
1103

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ. 0359/5-20-19; ФАКС:0359/ 5-43-41

 

ДО:

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ

С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ

за сформиране съставите на секционни избирателна комисия за произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017г.

           

           

Уведомявам, че в община Велинград консултациите за сформиране съставите на секционни избирателна комисия за произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България са насрочени на 14.02.2017г. /вторник/ от 10.30 часа.

Консултациите за подвижни секционни избирателни комисии са насрочени на 12.03.2017г. /неделя/ от 10.30 часа.

Консултациите ще се проведат в малка зала на община Велинград /втори етаж/. Сградата е с административен адрес: гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик, бул. “Хан Аспарух” №35.

Необходимите документи за провеждане на консултациите са, както следва:

а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– партия или коалиция, която ги предлага,

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

           

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА ПУБЛИЧНИ. В ТЯХ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

 

Заповед №106/01.02.2017г.

Вашият коментар