Обява

0
75

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

 О  Б  Я  В  А

 

              

 

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на под дейност 2 – „Работилница за родители – Заедно за образование“. Реализирането на дейността е свързана с провеждане на групови сесии и/или индивидуални консултации за лица – родители на деца и ученици от етническите малцинства и/или от уязвими групи, младежи от етническите малцинства и/или от уязвимите групи и родители от етническите малцинства и/или от уязвимите групи от територията на община Велинград. Дейността е в изпълнение на Дейност 6: „Насочване към мерки за превенция на ранното отпадане от училище / Направление II/“  по Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01-  Проект  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘.

Минимални изисквания към помещението:

Помещение групови сесии  с възможност за провеждане на групови сесии  за  минимум 10 лица; минимално оборудване – бюра и столове – минимум 10 броя; минимално техническо обезпечаване – мултимедия, флипчарт, екран

Предложената цена трябва да бъде фиксирана за провеждане на 80  сесии на „Работилница за родители – Заедно за образование“ по  минимум 6 часа  всяка  за периода на изпълнение на проекта и трябва да включва режийни разходи за зимен и летен период.

 

Помещенията ще бъдат ползвани по график, който ще бъде съгласуван ежемесечно между наемателя и наемодателя.

Моля при възможност да предоставите  помещение, свържете се с нас на телефон – 0896 73 11 73  Емилия Крушков  или по e-mail –  upsda.bg@gmail.com, адрес –    гр. Пловдив, ул. Ил. Макариопалски 64

 

 

––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Сподели
Предишна публикацияОбява
Следваща публикацияОбява

Вашият коментар