ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ към Дейност 3: „Насърчаване на участието на родителите в образователния процес“

0
393

Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01
,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘
Оперативна програма”Наука и образование за интелигентен растеж”

Обява

CV 

Заявление-декларация

Вашият коментар